"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji spółki, tj. 1 479 666 750 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN PLNFI0900014" - czytamy w uchwale.

Spółka przestanie podlegać obowiązkom wynikającym z ustawy o ofercie, powstałym w związku z ofertą publiczną akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz obowiązkom określonym w rozdziale 4 ustawy o ofercie, z upływem terminu określonego przez KNF w decyzji udzielającej zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu, czytamy dalej.

"W tym samym terminie nastąpi wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - czytamy także.

Polkomtel, który posiadał pośrednio oraz bezpośrednio 1 379 597 139 akcji Midasa, stanowiących 93,237% kapitału zakładowego i głosów, ogłosił pod koniec maja przymusowy wykup pozostałych akcji od akcjonariuszy mniejszościowych po cenie 0,81 zł za akcję.

Na początku maja Cyfrowy Polsat podał, że Polkomtel, spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu, zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji, by osiągnąć 100% udziału w kapitale Midasa i wycofać akcje z obrotu giełdowego.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Midas także należy do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)