"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 r., podjęło decyzję o wstrzymaniu wypłaty dywidendy. Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy przez Paged S.A. (projekt uchwały oznaczony jako uchwała nr 8) nie otrzymała wymaganej większości głosów, a tym samym uchwała ta nie została podjęta" - czytamy w komunikacie.

Zarząd Paged rekomendował przeznaczenie na dywidendę 31 mln zł, co dałoby wypłatę w wysokości 2 zł na akcję.

Paged odnotował 24,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 60,8 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 9,9 mln zł wobec 14,31 mln zł straty rok wcześniej.

Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami, handlowym, nieruchomości oraz pozostałej działalności. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 821 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)