InPost

InPost zawarł ze spółką Tenes One umowę sprzedaży wszystkich udziałów w spółce zależnej Bezpieczny List za łączną cenę równą 10 tys. zł, podał InPost. >>>>

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie wniesione przez InPost wobec unieważnienia przez Centrum Usług Wspólnych (CUW, zamawiający) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Jednostek Administracji Państwowej", podała spółka. Oznacza to, że po ewentualnym wykonaniu wyroku, oferta złożona przez InPost będzie nadal ofertą najkorzystniejszą. >>>>

Quercus TFI

Quercus TFI odnotował 11,41 mln zł jednostkowego zysku netto przypisanego w I poł. 2016 r. wobec 12,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Reklama

JHM Development

JHM Development odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 11,2 mln zł, wynik finansowy netto: 345 tys. zł i wskaźnik ogólnego zadłużenia: 0,18 w I półroczu 2016 r., podała spółka. >>>>

Paged

Paged zawarł warunkową umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 70% udziałów w Forbis Group Project Management (FGPM), podał Paged. Wartość przedsiębiorstwa na potrzeby transakcji została oszacowana na ok. 17,2 mln zł. >>>>

Paged ocenia, iż transakcja zakupu 70% udziałów w Forbis Group może zostać sfinalizowana w IV kwartale bieżącego roku, podała spółka. >>>>

EMF

Akcjonariusze Empik Media & Fashion (EMF) zdecydowali o wycofaniu spółki z obrotu na GPW, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>

CEZ

CEZ a.s. odnotował 3,75 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 7,86 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CEZ Group spodziewa się skorygowanego zysku netto za cały bieżący rok na poziomie 18 mld CZK (wobec 27,7 mld CZK w 2015 r.), podał koncern. Szacowana EBITDA została zaktualizowana do ok. 58 mld CZK z 60 mld CZK wcześniej (wobec 65,1 mld CZK w 2015 r.). >>>>

Famur, Tauron

Famur i Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów zamierzają podpisać z Nowe Brzeszcze Grupa Tauron sp. z o.o. Zakład Górniczy Brzeszcze (NBGT) umowę na drążenie wyrobisk górniczych o wartości do 31,91 mln zł, podał Famur. >>>>

Synektik

Poziom zysku EBITDA w skonsolidowanym sprawozdaniu Synektika w II kwartale br. wyniesie według szacunków 854 tys. zł co przekłada się na skumulowany poziom zysku EBITDA za dwanaście miesięcy zakończone 30 czerwca 2016 w wysokości 6 479 tys. zł (wzrost o 58% r/r), podała spółka. >>>>

Polska Grupa Odlewnicza

Polska Grupa Odlewnicza (PGO) przeprowadziła pierwszą w swojej historii emisję obligacji na łączną kwotę 42,2 mln zł, podała spółka. >>>>

HubStyle

Przychody ze sprzedaży w segmencie modowym HubStyle wyniosły w lipcu br. 1 329 tys. zł, co oznacza wzrost o 226% r/r oraz o 1,4% względem czerwca 2016 r., poinformowała spółka. >>>>

Vistal Gdynia

Vistal Gdynia podpisał aneks do umowy ramowej na wykonanie kontenerów hotelowych, który zwiększa wartość tej umowy do 87,3 mln zł brutto, podała spółka. >>>>

Capital Park

Galeria Zaspa (dawne ETC Gdańsk) - należąca do Capital Park i Akron Group - po modernizacji osiągnęła 80% komercjalizacji, podano w komunikacie. >>>>

BGŻ BNP Paribas

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie zidentyfikowania banku BGŻ BNP Paribas jako "innej instytucji o znaczeniu systemowym" i nałożenia na bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013, podał bank. >>>>

Lotos

Lotos Norge - spółka zależna Grupy Lotos - oraz Statoil i Total Norge przedstawili regulatorom norweskim i brytyjskim plan zagospodarowania koncesji Utgard (wcześniej Alfa Sentral) na Morzu Północnym, podała spółka. Zgodnie z przyjętym harmonogramem uruchomienie wydobycia przewidziano na koniec 2019 r. >>>>

Mediacap

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wprowadzić w czwartek, 11 sierpnia, do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki Mediacap, podała giełda. >>>>

Sescom

Sescom złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, podała spółka. >>>>

JSW

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydował o rozpoczęciu procedury przekazania Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński" (KWK Krupiński) do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) w terminie do końca stycznia 2017 roku, podała JSW. >>>>

BZ WBK

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Michała Gajewskiego na stanowisko prezesa Banku Zachodniego WBK, podała Komisja. >>>>

Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) wchodząca w skład Grupy Banku Światowego, udzieliła BZ WBK Leasing kredytu w wysokości 150 mln USD, poinformował Bank Światowy. Celem pożyczki jest ułatwienie dostępu do finansowania inwestycji firmom prowadzonym przez kobiety oraz małym przedsiębiorstwom. Dzięki udzielonemu kredytowi BZ WBK Leasing planuje do 2020 r. zwiększyć część portfela skierowanego do firm prowadzonych przez kobiety z 13% do 18% oraz podnieść wartość portfela kredytowego w mniej rozwiniętych regionach kraju o 35%.

Rovese

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółce Rovese na przywrócenie akcjom formy dokumentu z dniem 30 sierpnia, podała Komisja. >>>>

Alior Bank, Bank BPH

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie stwierdziła podstaw do sprzeciwu wobec pośredniego przejęcia BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI) przez Alior Bank, podała Komisja. >>>>

Getin Noble Bank

Rada nadzorcza Getin Noble Banku zatwierdziła Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych o wartości do 750 mln zł, podał bank. >>>>

Zarząd i rada nadzorcza Getin Noble Banku (GNB) zatwierdziły zaktualizowany "Plan trwałej poprawy rentowności", uzupełniony o zamiar rozpoczęcia prac nad projektem połączenia spółki zależnej, tj. Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) ze spółką Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), podała instytucja. W związku z planowaną transakcją bank przewiduje utratę samodzielnej kontroli nad połączonym podmiotem. >>>>

TVN

TVN odnotował średni kilkuprocentowy wzrost przychodów w lokalnej walucie r/r w II kwartale br., podał jego właściciel - Scripps Networks Interactive. >>>>

Enea

Enea wypracowała w I poł. 2016 r. skonsolidowane przychody na poziomie 5,6 mld zł, EBITDA w wysokości 1,21 mld zł i zysk netto w wysokości 471 mln zł według wstępnych danych, podała spółka. >>>>

Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka wypracowała w I poł. 2016 r. skonsolidowane przychody w wysokości 848,95 mln zł, EBITDA 277,38 mln zł i zysk netto na poziomie 74,95 mln zł według wstępnych danych, podała spółka >>>>