Zysk operacyjny wyniósł 333,07 mln zł wobec 464,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Składka przypisana brutto sięgnęła 5 061,38 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 4 445,62 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2016 r. PZU miało 659,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1321,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy składce przypisanej brutto w wysokości 9 861,99 mln zł w porównaniu z 9 126,45 mln zł rok wcześniej.

"Na poziomie operacyjnym zwiększyliśmy efektywność zarządzania cenami w portfelu ubezpieczeniowym oraz strukturą sprzedaży w kanałach dystrybucyjnych. Dobiegająca końca wojna cenowa pozwoliła nam na zwiększenie cen oferowanych polis, co jest mocno odczuwalne na poziomie składki przypisanej brutto, która w pierwszej połowie 2016 roku wzrosła o 735,5 mln zł (8,1% r/r) do 9,86 mld zł" - napisał prezes Michał Krupiński w liście do akcjonariuszy.

"W najmłodszym - zdrowotnym - biznesie, jesteśmy świadkiem wzrostu składki przypisanej brutto. Jej przyrost wyniósł 40,5% r/r. W tym obszarze stale rozwijamy sieć placówek poprzez kolejne akwizycje nowoczesnych podmiotów oraz zawieranie nowych umów partnerskich" - czytamy także.

Koszty administracyjne grupy w I półroczu 2016 roku ukształtowały się na poziomie 1 253 mln zł i były o 52,4% wyższe w skali roku. Wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Alior Bank, koszty grupy PZU wzrosły z tego tytułu o 494,9 mln zł.

"Jednocześnie odnotowano pozytywny efekt w porównaniu do roku ubiegłego w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce w związku z utrzymywaniem wysokiej dyscypliny kosztowej spadek kosztów administracyjnych o 31,3 mln zł oraz w segmencie krajów bałtyckich i na Ukrainie (spadek o 16,3 mln zł) głównie w efekcie dezinwestycji w PZU Litwa w II półroczu 2015 roku" - czytamy w raporcie.

"Udało nam się ograniczyć poziom kosztów administracyjnych działalności ubezpieczeniowej w Polsce o 4,5% r/r do 664,4 mln zł. Pomimo tego wynik netto w dalszym ciągu znajdował się pod negatywnym wpływem niskiego wyniku inwestycyjnego, pozostającego pod presją odpływu kapitału z GPW (WIG spadł o 16,1% r/r)" - napisał także prezes.

W I półroczu 2016 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej Grupy PZU wyniósł 1 456,1 mln zł (wzrost o 34,1% r/r). Wyższy wynik I półrocza to przede wszystkim efekt uwzględniania działalności prowadzonej przez sektor bankowy (m.in. przychodów odsetkowych, w tym od kredytów oraz wyniku handlowego) na skutek rozpoczęcia konsolidacji Alior Banku.

W I półroczu 2016 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu stanu rezerw Grupy PZU wyniosła 6 164,4 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wartość odszkodowań łącznie ze zmianą stanu rezerw była wyższa o 2,6%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półr. 2016 r. wyniósł 990,34 mln zł wobec 1404,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Suma aktywów grupy PZU wynosiła 112 945,2 mln zł na koniec czerwca i była o 7,2% wyższa w porównaniu ze stanem na koniec 2015 roku.

"Pozycja kapitałowa PZU pozostaje silna (Solvency II na poziomie przekraczającym 266% na koniec marca 2016 roku), co daje nam dużą elastyczność w zakresie potencjalnych akwizycji, zarówno tych na rynku bankowym, jak i ubezpieczeniowym. Tak wysokie wskaźniki stawiają Grupę PZU wśród grup ubezpieczeniowych o najwyższej sile kapitałowej" - napisał także Krupiński.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)