Działających w Porozumieniu, tj. 10 676 280 akcji, uprawniających do 1 głosu każda. Farmacol planuje docelowo wycofać akcje spółki z obrotu na GPW i podjąć działania zmierzające do dematerializacji akcji, podała spółka w komunikacie. Jeden z tych akcjonariuszy - Andrzej Olszewski ogłosił wezwanie do sprzedaży takiej liczby akcji Farmacolu.

" Pan Andrzej Olszewski, pani Zyta Olszewska, pani Anna Olszewska, pan Maciej Olszewski, Prometeusz SPV1 sp. z o.o. (SPV1), Nasza Apteka sp. z o.o. (SPV2) oraz spółka (łącznie Podmioty Działające w Porozumieniu) zawarli porozumienie dotyczące nabywania akcji spółki i zgodnego wykonywania praw głosu z akcji spółki na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Obecnie strony porozumienia posiadają łącznie 12 723 720 akcji w spółce uprawniających do 20 723 720 głosów na walnym zgromadzeniu i stanowiących 65,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (z uwzględnieniem głosów z akcji własnych posiadanych przez spółkę).

"Przedmiotem porozumienia jest zobowiązanie stron porozumienia do współpracy w zakresie nabywania wszystkich akcji spółki niebędących w posiadaniu Podmiotów Działających w Porozumieniu, tj. 10 676 280 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez spółkę o wartości nominalnej 1,00 zł każda, uprawniających do jednego głosu na walnym zgromadzeniu każda, z zamiarem docelowego wycofania akcji spółki z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podjęcia działań zmierzających do przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji spółki), w szczególności w zakresie działań dotyczących wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy (wezwanie) oraz ewentualnego przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 82 ustawy" - czytamy dalej.

Farmacol podał, że porozumienie przewiduje także podjęcie działań związanych z wystąpieniem po spełnieniu warunków do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz po złożeniu tego wniosku, wystąpienie do GPW z wnioskiem o wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

"Porozumienie zostało zawarte na okres 5 lat lub do dnia, w którym akcje spółki zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i nastąpi zniesienie ich dematerializacji, którekolwiek ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Porozumienie wygaśnie, jeżeli którykolwiek z warunków zastrzeżonych w wezwaniu nie ziści się i Andrzej Olszewski nie podejmie decyzji o nabyciu akcji w wezwaniu pomimo nieziszczenia się tych warunków w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu" -czytamy dalej.

Porozumienie określa również zasady współpracy związane z udzieleniem SPV 1 i SPV2 przez spółkę i jej spółki zależne finansowania na nabywanie akcji, a także zawiera zobowiązania umowne Podmiotów Działających w Porozumieniu do nienabywania akcji spółki, niezbywania ani nierozporządzania w inny sposób posiadanymi akcjami spółki bez uzyskania pisemnej zgody pozostałych Podmiotów Działających w Porozumieniu, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w porozumieniu.

"Zgodnie z porozumieniem, jeśli będzie to uzasadnione ekonomicznie lub innymi zasadnymi względami, Podmioty Działające w Porozumieniu rozważą na późniejszym etapie współdziałanie w celu docelowego dokonania reorganizacji korporacyjnej w ramach grupy kapitałowej spółki z udziałem SPV1 i SPV2, w wyniku której rozważane jest przeniesienie akcji nabytych przez SPV2 oraz zobowiązań/wierzytelności związanych z udzielonym przez spółkę finansowaniem na nabycie takich akcji na spółkę lub jej spółki zależne w ramach struktury uzgodnionej pomiędzy Podmiotami Działającymi w Porozumieniu" - podał także Farmacol.

Z związku z zawarciem Porozumienia, Andrzej Olszewski ogłosił wezwanie do sprzedażywszystkich walorów spółki nie będących w posiadaniu wzywającego oraz pozostałych Podmiotów Działających w Porozumieniu, tj. 10 676 280 akcji (stanowiących 45,62% ogólnej liczby akcji spółki, uprawniających do wykonywania 10 676 280 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Cena, po jakiej będą nabywane akcje to 47,50 zł. Zapisy będą przyjmowane od 14 października do 23 listopada. Planowana data zawarcia transakcji nabycia akcji na GPW to 28 listopada br.

Farmacol to dystrybutor farmaceutyczny, notowany na warszawskiej giełdzie od 1999 r.

(ISBnews)