Ostatnie spekulacje wokół Deutsche Bank AG nie mają podstaw w ocenie fundamentalnej. Pamiętajmy, iż Grupa dokonała na przestrzeni ostatnich lat szereg zmian strukturalnych, które spowodowały, iż jest obecnie znacznie bezpieczniejsza i silniejsza niż przed kryzysem finansowym. Od 2007 roku Deutsche Bank AG niemal podwoił kapitał akcyjny oraz ponad trzykrotnie zwiększył rezerwy płynnościowe, które obecnie wynoszą aż 223 miliardy euro. Równocześnie aż o 50% obniżony został wskaźnik Value at Risk / VaR, który stanowi główny miernik ryzyka rynkowego. Ostatnie stress testy Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) potwierdziły, iż Deutsche Bank posiada najniższy poziom spadku wartości kredytów spośród wszystkich międzynarodowych banków europejskich, także w scenariuszu warunków skrajnych.

Kurs akcji Deutsche Bank odzwierciedla szereg niepewności dotyczących środowiska makroekonomicznego, stóp procentowych i konsekwencji głosowania za „Brexitem”, lecz także czynników dotyczących samego Deutsche Bank AG, takich jak sprawy sądowe. Jednak warto zauważyć, że obecna stabilizacja, a wręcz wzrosty notowań akcji Deutsche Bank AG potwierdzają, iż ostatnie spadki wycen były wynikiem niepopartych analizą informacji.

W omawianej przez media sprawie dotyczącej RMBS (papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach mieszkalnych) należy podkreślić, iż Departament Sprawiedliwości USA nie nałożył na Deutsche Bank kary w wysokości 14 miliardów dolarów, a jedynie wyznaczył poziom wyjściowy ugody i obecnie oczekuje na propozycję zwrotną banku. Jest to normalna procedura, w ramach której Departament Sprawiedliwości proponuje kwotę ugody do negocjacji, która w ostatecznym rozrachunku - w zdecydowanej większości przypadków - jest znacznie niższa. Dlatego Grupa DB ogłosiła, iż zaproponowany przez Departament Sprawiedliwości poziom nie będzie zaakceptowany, a prowadzone w najbliższych miesiącach negocjacje będą miały na celu uzgodnienie ugody w wysokości analogicznej dla tych przyjętych w przypadkach innych banków działających na rynku amerykańskim i objętych podobnym postępowaniem, które były znacząco niższe - przy założeniu konkretnych poziomów emisji ww. papierów wartościowych..

Obecnie Deutsche Bank AG nie ma planów w zakresie podnoszenia kapitałów. Współczynnik kapitału podstawowego (CET1) wyniósł na koniec drugiego kwartału 10,8%. Spodziewany jest jego wzrost o około 40 punktów bazowych wraz z zakończeniem sprzedaży posiadanych przez DB udziałów w Hua Xia Bank, co ma mieć miejsce w drugim półroczu. Z uwzględnieniem przepisów przejściowych, współczynnik CET 1 Deutsche Bank AG wynosi 12,1%, to jest około 140 punktów bazowych powyżej wymagań regulacyjnych.

Co ważne, pomimo niskich stóp procentowych i trudnego środowiska, w pierwszej połowie 2016 roku Deutsche Bank AG odnotował zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1 mld EUR. Bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych, takich jak koszty restrukturyzacji, zysk wyniósłby 1,9 mld EUR, co pokazuje siłę operacyjną Deutsche Bank.

Reklama

Podsumowując, od czasu ostatniego kryzysu finansowego Deutsche Bank AG:

· niemal podwoił kapitały własne podnosząc wskaźnik kapitału podstawowego Tier1 do 10,8% po pierwszej połowie 2016 roku. Oznacza to, że pod względem kapitałowym Deutsche Bank AG przekracza wymogi regulacyjne;
· zmniejszył bilans o blisko 500 miliardów euro obniżając aktywa handlowe o ponad połowę poprawiając równolegle wskaźnik dźwigni;
· zmniejszył stan aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością o ponad 80% (od momentu utworzenia dedykowanej jednostki obejmującej aktywa niezwiązane z działalnością podstawową) i obniżył poziom tzw. trudnych do wyceny aktywów (Level 3) o około dwie trzecie;
· ograniczył ryzyko rynkowe do historycznie najniższych poziomów, a koszty ryzyka kredytowego wynoszące około 30 punktów bazowych średniej wartości kredytów w 2015 roku znajdują się poniżej wskaźników rynkowych grupy rówieśniczych instytucji finansowych;
· zwiększył rezerwy płynności do poziomu ponad 220 miliardów euro, znacznie przekraczającego sugerowany przez organy nadzoru regulacyjnego poziom dla scenariusza "warunków skrajnych"; warto podkreślić, że rezerwy płynnościowe pozostały stabilne w czasie zawirowań na rynku w pierwszym kwartale bieżącego roku;Ponadto należy podkreślić, że:

· Deutsche Bank AG posiada stabilną bazę finansowania; ponad 70 procent funduszy pochodzi z najbardziej stabilnych źródeł finansowania, w tym z depozytów Klientów;
· ogólna chłonność straty (Total Loss Absorbing Capacity „TLAC”) wynosi 118 miliardów euro, co zapewnia zarówno kontrahentom, jak i deponentom wysoki poziom ochrony, a zatem nie ma potrzeby nowej emisji w celu spełnienia wymagań TLAC.

Deutsche Bank AG jest bankiem stabilnym i bezpiecznym; kwestia podwyższenia kapitału nie jest obecnie przedmiotem dyskusji, ponieważ Grupa DB spełnia w tym zakresie wszystkie wymogi regulacyjne. Także kwestia ewentualnej pomocy publicznej nie jest przedmiotem rozmów: Deutsche Bank jest w stanie sprostać wyzwaniom we własnym zakresie.

Dla Klientów w Polsce istotny jest także fakt, iż Deutsche Bank Polska prowadzi działalność jako niezależny, licencjonowany podmiot, działający zgodnie z polskim prawem. Wyniki Deutsche Bank Polska odzwierciedlają bardzo dobrą, stabilną sytuację finansową naszego Banku w Polsce. Według sprawozdawczości lokalnej zysk brutto Deutsche Bank Polska na koniec I połowy roku 2016 wyniósł 118 mln zł. Jednocześnie wynik na działalności bankowej wyniósł 597 mln zł. Suma bilansowa osiągnęła poziom 39,041 mld zł, a fundusze własne Banku na koniec czerwca br. przekroczyły 5,44 mld zł. Nasz współczynnik wypłacalności na dzień 30.06.2016 r. był bardzo wysoki i wyniósł 19,46%. Bank jest więc w pełni bezpieczny i nie ma żadnych powodów dla Klientów do niepokoju.