"Strony umowy zgodnie stwierdziły, iż niestabilne, niezależne od stron, warunki zewnętrzne sprawiły, że niemożliwe stało się dotrzymanie terminu i budżetu realizacji zadania – określonych w umowie i prawidłowo skalkulowanych w 2014 roku. Ponadto, na decyzję miał wpływ brak instrumentów w umowie pozwalających na skuteczne zarządzenie zidentyfikowanymi odchyleniami, a także brak możliwości dokonania zmian zapisów  umowy ze względu na obowiązujące przepisy prawa" - czytamy w komunikace. 

Spółka poinformowała również w osobnym komunikacie, iż stosunki prawne między uczestnikami konsorcjum: ZUE oraz Dalekovod Polska, wynikające z umowy zostały rozwiązane i rozliczone w sposób polubowny. "W ramach ww. rozliczenia na podstawie porozumienia, przy uwzględnieniu rozliczenia z Dalekovod Polska. Spółka otrzyma kwotę w wysokości 9 mln zł netto" - czytamy także.  

"Decyzję o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron uważam za racjonalną, szczególnie biorąc pod uwagę zmieniające się dynamicznie i w sposób nieprzewidywalny uwarunkowania zewnętrzne. Jako wykonawca nie mamy wpływu na te uwarunkowania, ale jesteśmy od nich zależni" – powiedział prezes ZUE Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie. 

Rozwiązanie umowy pozwoli PSE zaoszczędzić publiczne pieniądze, które w przeciwnym wypadku byłyby angażowane w wysoce ryzykowny projekt. Dzięki temu operator systemu przesyłowego może procedować alternatywne rozwiązania, które dają szanse na realizację tej strategicznej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego inwestycji. "Nie rezygnujemy z planu połączenia Elektrowni Kozienice ze stacją Ołtarzew. Ta inwestycja jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i niezawodności dostaw energii elektrycznej, szczególnie w centralnej i  północno-wschodniej Polsce. Rozwiązanie obecnej umowy pozwala nam podjąć działania zmierzające do skutecznej i  efektywnej realizacji tej inwestycji. Już niebawem zostanie ogłoszone nowe postępowanie na wybór wykonawcy budowy tej linii. Opierając się na doświadczeniach, zmienimy podejście do zarządzania ryzykiem" – powiedział prezes PSE Eryk Kłossowski, cytowany w komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)