Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z podjętych uchwał.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku w kwocie 2 113 523 989,28 zł w następujący sposób:
- na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 1 056 761 994,64 zł,
- kwotę 1 056 761 994,64 zł pozostawia się niepodzieloną" - czytamy w uchwale.

Bank podał, że na 31 grudnia 2019 r. współczynniki kapitałowe wyniosły odpowiednio:
- współczynnik kapitału Tier I (T1) dla banku 17,38% i dla grupy kapitałowej banku 15,21%,
- współczynnik kapitałowy ogółem dla banku 19,58% i dla grupy kapitałowej banku 17,07%
"Biorąc pod uwagę powyższe oraz kryteria w zakresie wypłaty dywidendy, przedstawione przez Komisję Nadzoru Finansowego w piśmie z dnia 24 grudnia 2019 r. bank otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 marca 2020 r. dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 50% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Z zalecenia Komisji wynika, że na dzień 31 grudnia 2019 r., Bank spełniał kryteria do przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy do 50% zysku wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. W piśmie z dnia 26 marca 2020 r. Komisja wskazała, iż mając na uwadze obecną sytuację, związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy, Komisja oczekuje, że banki - niezależnie od wszelkich podjętych już w tym zakresie działań - zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku" - czytamy w uzasadnieniu.
Ponadto w piśmie Komisja wskazała, że oczekuje niepodejmowania, bez uzgodnienia z nadzorem, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej, podano także.
"Mając na uwadze zalecenie i oczekiwanie Komisji odpowiednio z dnia 9 marca 2020 r. oraz z dnia 26 marca 2020 r., oraz bieżące zmiany w środowisku makroekonomicznym, zarząd banku rekomenduje zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku poprzez przeznaczenie na kapitał rezerwowy 50% zysku wypracowanego w roku 2019, a pozostałe 50% zysku pozostawić niepodzielone" - podsumowano.
Walne zgromadzenie podjęło też decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Santander Bank Polska poprzez emisję akcji serii O o maksymalnie 1 050 000 zł w związku z realizacją programu motywacyjnego.
Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)