W raporcie spółka wymienia, że 29 czerwca:

1. zawarty został aneks nr 6 do umowy wspólnych warunków, na podstawie którego umowa wspólnych warunków została (z zastrzeżeniem spełnienia warunków, o których mowa poniżej) zmieniona m.in. w ten sposób, że ostateczna data spłaty kredytów udzielonych spółce oraz jego wybranym spółkom zależnym została przesunięta z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 30 kwietnia 2021 r., a także (z zastrzeżeniem spełnienia warunków, o których mowa poniżej) uchylone zostały wszystkie istniejące na dzień 29 czerwca 2020 r. przypadki naruszenia umowy wspólnych warunków (aneks UWW);

2. zawarta została umowa zmieniająca i ujednolicająca nr 6 do umowy kredytu BGK, na podstawie której umowa kredytu BGK została (z zastrzeżeniem spełnienia warunków, o których mowa poniżej) zmieniona m.in. w ten sposób, że ostateczna data spłaty wykorzystań kredytu BGK została przesunięta z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 30 kwietnia 2021 r., a także (z zastrzeżeniem spełnienia warunków, o których mowa poniżej) uchylone zostały wszystkie istniejące na dzień 29 czerwca 2020 r. przypadki naruszenia umowy kredytu BGK (aneks kredyt BGK);

3. zawarte zostało porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji obligacji G z jedynym obligatariuszem obligacji G, na podstawie którego warunki emisji obligacji zostały (z zastrzeżeniem spełnienia warunków, o których mowa poniżej) zmienione m.in. w ten sposób, że termin wykupu obligacji G został przesunięty z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 30 kwietnia 2021 r., a także (z zastrzeżeniem spełnienia warunków, o których mowa poniżej) uchylone zostały wszystkie istniejące na dzień 29 czerwca 2020 r. podstawy wykupu obligacji G (aneks WEO G);

4. odbyło się zgromadzenie obligatariuszy H (które zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy H, przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu obligatariuszy H przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), które powzięło uchwały nr 3 oraz nr 4 zmieniające (z zastrzeżeniem spełnienia warunków, o których mowa poniżej) warunki emisji obligacji oraz nr 5, uchylającą (z zastrzeżeniem spełnienia warunków, o których mowa poniżej) istniejące na dzień 29 czerwca 2020 r. podstawy wykupu obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad zgromadzenia obligatariuszy H,

5. zawarta została umowa zmieniająca i ujednolicająca do umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 26 kwietnia 2019 r. pomiędzy, między innymi, OT Logistics, konsorcjum banków oraz administratorami zabezpieczeń obligacji G oraz obligacji H (aneks UPW).

"Zmiany, odpowiednio, umowy wspólnych warunków oraz umowy kedytu BGK przewidziane, odpowiednio, aneksem UWW oraz aneksem kredyt BGK oraz uchylenia przypadków naruszenia w nich przewidziane dokonane zostały pod warunkiem spełnienia się standardowych dla tego typu umów warunków zawieszających, takich jak dostarczenie dokumentów korporacyjnych, opinii prawnych czy modelu finansowego. emitent będzie informował o spełnieniu się tych warunków w odrębnym raporcie bieżącym. Zmiany warunków emisji obligacji przewidziane aneksem WEO G oraz uchwałami H (za wyjątkiem opisanej poniżej) oraz uchylenia podstaw wykupu w nich przewidziane dokonane zostały pod warunkami zawieszającymi: (1) wejścia w życie aneksu UWW oraz (2) zawarcia aneksu UPW. Emitent będzie informował o spełnieniu się tych warunków w odrębnym raporcie bieżącym" - czytamy dalej.

Zmiana warunków emisji obligacji H przewidziana jedną z uchwał H dotycząca możliwości upoważnienia administratorów zabezpieczeń obligacji H do zawarcia aneksu UPW weszła w życie w dniu niniejszego raportu bieżącego z uwagi na spełnienie warunku w postaci zgody spółki (spółka informuje przy tym, że wyraziła zgodę na wszystkie pozostałe zmiany do warunków emisji obligacji H przewidziane uchwałami H), podano także.

Zmiana dokumentacji finansowania grupy OT Logistics, która nastąpi po spełnieniu w/w warunków, w tym w szczególności przesunięcie terminów spłaty zadłużenia finansowego do dnia 30 kwietnia 2021 r., ma na celu ustabilizowanie struktury finansowania grupy, które pozwoli na dalszą niezakłóconą realizację planu naprawczego grupy (w tym w szczególności prowadzonych procesów dezinwestycyjnych) oraz na realizację kolejnych działań optymalizujących strukturę grupy i mogących wpłynąć na poprawę relacji kosztów do przychodów, zakończono w informacji.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 982,65 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)