Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wyniosła 45,64 mln zł wobec 46,43 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 70,94 mln zł wobec 39,54 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 369,98 mln zł w 2019 r. wobec 555,79 mln zł rok wcześniej.

"Dotychczas działalność grupy kapitałowej Redan opierała się na dwóch filarach - sektorze modowym, czyli marce Top Secret i segmencie dyskontowym, w którym działa sieć sklepów TXM. Jednak w 2019 r. w wyniku zmiany okoliczności i faktów zgodnie z paragrafem 8 MSSF 10 ustaliliśmy, iż Redan SA utracił kontrolę nad TXM SA w restrukturyzacji z dniem 18 lipca 2019 r. To spowodowało, że do 17 lipca 2019 r. konsolidujemy sprawozdania TXM metodą pełną, a od 18 lipca - metodą praw własności. Zmiana ta ma bardzo duży wpływ na przedstawione sprawozdanie skonsolidowane, szczególnie na poziomie wielkości sprzedaży, wyników oraz bilansu" - napisał prezes Bogusz Kruszyński w liście do akcjonariuszy.

Prezes przypomniał, że w 2019 r. spółka osiągnęła porozumienie z bankami.

"Już w 2020 r. został przyjęty przez wierzycieli układ, który sąd zatwierdził w ostatnich dniach. Zgodnie z warunkami układu udział Redan w TXM się zmniejszy z obecnych 58,7% akcji do 30,9% w wyniku konwersji części wierzytelności na nowe akcje, ale dzięki temu segment dyskontowy będzie miał szansę dalej działać i - także dla nas - jego wartość będzie rosła" - podkreślił w liście.

Kruszyński stwierdził też, że patrząc na kolejne okresy jest "ostrożnym optymistą".

"Ze względu na epidemię COVID-19 i wynikający z niej lock-down, a potem spadek sprzedaży nie możemy uzyskanych danych wprost porównać do roku 2019, ale z wyników uzyskanych w maju i czerwcu jesteśmy zadowoleni. Szczególnie z marży handlowej wyższej odpowiednio o 10 pkt proc. i 4 pkt proc. w porównaniu do roku 2019" - napisał w dokumencie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 112,48 mln zł wobec 24,92 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)