"W związku z trwającą pandemią COVID-19 oraz w efekcie decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stopy referencyjnej z dnia 17 marca 2020 roku, 8 kwietnia 2020 roku oraz 28 maja 2020 roku (łącznie o 140 punktów bazowych, do obecnego poziomu 0,1%) emitent szacuje, że wpływ ww. decyzji RPP na wynik odsetkowy netto banku w 2020 roku w wariancie optymistycznym wyniesie około 33 mln zł (dodatni wpływ) oraz 11 mln zł (dodatni wpływ) w wariancie negatywnym, z medianą na poziomie 22 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Bank wskazał, że szacowany efekt dodatni wskazanych wyżej decyzji RPP o obniżeniu stóp referencyjnych jest spodziewanym efektem kompensaty spadku dochodów odsetkowych przez bardziej niż proporcjonalny spadek kosztów odsetkowych.

"Relatywnie wysoki poziom kosztów pozyskania depozytów poprzedzający obniżki stóp procentowych przez RPP, stwarza przesłanki umożliwiające emitentowi, w wariancie optymistycznym, na pełniejsze uwzględnienie w koszcie pozyskania depozytów obniżek stóp procentowych przez RPP. W wariancie pesymistycznym emitent zakłada dłuższy okres dostosowania oraz niższą redukcję kosztu pozyskania depozytów względem wariantu optymistycznego" - czytamy dalej.

Faktyczny wpływ decyzji RPP na wynik odsetkowy banku będzie uzależniony od realizacji założeń biznesowych, konkurencji cenowej w sektorze bankowym, sytuacji makroekonomicznej oraz zachowań i preferencji deponentów w środowisku zerowych lub bardzo niskich stóp procentowych, w związku z czym podane szacunki mogą ulec zmianie, podsumowano.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)