Strata operacyjna wyniosła 1,24 mln zł wobec 2,49 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,99 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 10,59 mln zł rok wcześniej.

"W okresie IV - VI 2020, w wyniku pandemii COVID-19, spółka odnotowała niższe wyniki finansowe od oczekiwanych w związku z czym na dzień 30 czerwca 2020 roku przeprowadzony został test na trwałą utratę wartości aktywów. W wyniku przeprowadzonego testu ustalona wartość odzyskiwalna przewyższyła wartość bilansową testowanych aktywów, wobec czego spółka nie rozpoznała odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów na dzień 30 czerwca 2020 roku" - czytamy w sprawozdaniu.

Spółka przeprowadziła analizę wpływu pandemii COVID-19 na kalkulację oczekiwanych strat kredytowych pod kątem uwzględnienia dodatkowego ryzyka kredytowego związanego z obecną sytuacją gospodarczą, która może spowodować pogorszenie sytuacji płynnościowej kontrahentów, a tym samym wpłynąć na odzyskiwalność należności handlowych.

"Na podstawie analizy dotychczasowych spłat należności Spółka zaobserwowała, iż poziom spłaty należności handlowych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2020 roku nie uległ istotnej zmianie w stosunku do poprzednich okresów. Spółka jest w stałym kontakcie z kluczowymi kontrahentami i nie ma sygnałów świadczących o istotnym wzroście ryzyka niespłacalności należności" - czytamy dalej.

Jak zaznaczono, Miraculum koncentruje obecnie swoje działania na odbudowie portfolio i dalszym dokapitalizowaniu spółki.

"W drugiej połowie 2020 roku priorytetami dla spółki są: uzyskanie ciągłości asortymentowej we wszystkich markach, zwiększenie obecności produktów w sieciach handlowych sprzedaży, reorganizacja działu exportu w celu wykorzystania dużego potencjału wzrostu sprzedaży na rynkach zagranicznych, restrukturyzacja zobowiązań spółki w celu obniżenia kosztów finansowych" - czytamy także.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)