"Zarząd Develia S.A. informuje, że rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji emitenta do łącznej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 400 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, spółka wyemituje obligacje o następujących parametrach:

- termin zapadalności obligacji będzie wynosił do 3 lata;

- obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;

- obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego;

- obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;

- świadczenia emitenta z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;

- oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym, podano także.

Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 1 510 lokali mieszkalnych i usługowych.

(ISBnews)