Złożenie wniosku zostało poprzedzone podjęciem przez zarząd i radę nadzorczą Idea Banku jednogłośnych uchwał w przedmiocie złożenia wniosku, podano.

"Złożenie wniosku emitent uzasadnił w pierwszej kolejności nienależytym wykonywaniem przez BFG funkcji kuratora emitenta, nierealizowaniem zadań kuratora wskazanych w decyzji KNF o jego ustanowieniu. [...] Jednym ze wskazanych w decyzji zadań kuratora jest podejmowanie czynności związanych z udziałem i nadzorowaniem procesu przygotowania i wdrażania przez emitenta aktualizacji planu naprawy, którego celem powinno być przywrócenie rentowności emitenta. Ponadto wybór BFG na kuratora miał umożliwić emitentowi skuteczną i efektywną autosanację, a zakres zadań kuratora wskazany w decyzji miał na celu umożliwienie kuratorowi efektywnego wspierania organów emitenta w podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych. W ocenie emitenta, BFG nie realizuje celu, dla którego został powołany na kuratora emitenta, gdyż nie podejmuje aktywności służącej poprawie sytuacji emitenta ani też nie wspiera organów emitenta na etapie opracowania, ani też na etapie wdrażania działań naprawczych" - czytamy w komunikacie.

Drugim motywem złożenia przez bank wniosku są mogące występować przeszkody natury prawnej, które uniemożliwiają BFG sprawne i efektywne pełnienie funkcji kuratora.

"Przeszkody te mogą dotyczyć przede wszystkim możliwości komunikowania bankowi informacji w zakresie uzasadnienia działań podejmowanych przez fundusz w kontekście tajemnicy zawodowej […]. Trafność powyższych wniosków stanowiłaby o niemożności sprawowania funkcji kuratora przez BFG. Ponadto szczególny status funduszu i różne role, w jakich może on występować w ramach szczególnych reżimów prawnych, w praktyce utrudnia efektywną współpracę Idea Banku z BFG jako kuratorem z uwagi na niepewność w zakresie roli, w jakiej BFG w danym momencie występuje, oraz zakresu przysługujących BFG praw i ciążących na BFG obowiązków" - czytamy dalej.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)