Zysk operacyjny wyniósł 400 mln zł wobec 1 614 mln zł zysku rok wcześniej.

Składka przypisana brutto sięgnęła 5 594 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 5 938 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2020 roku Grupa PZU zebrała składki brutto o wartości 11 691 mln zł, czyli o 1,3% (148 mln zł) niższe niż w analogicznym okresie 2019 roku. Na zmianę składki przypisanej brutto (z wyłączeniem składki między segmentami) największy wpływ miały:

• wzrost składki o 68 mln zł w segmencie ubezpieczeń indywidualnych (+9,8% r/r), głównie w związku z rozwojem sprzedaży w produktach unit-linked oferowanych we współpracy z bankami oraz stale rosnącym poziomem składki produktów ochronnych o charakterze kapitałowym i terminowym oferowanych w kanałach własnych;
• wzrost sprzedaży w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych - składka wzrosła o 42 mln zł (+1,2%) r/r do poziomu 3 513 mln zł, w szczególności w wyniku pozyskania kolejnych kontraktów w ubezpieczeniach zdrowotnych zawieranych w formie grupowej lub kontynuowanej oraz aktywnej dosprzedaży innych ubezpieczeń dodatkowych w produktach indywidualnie kontynuowanych;
• sprzedaż w spółkach zagranicznych niższa o 27 mln zł (-2,6%) względem I półrocza 2019 roku, na poziomie 979 mln zł. Spadek związany w szczególności z niższą liczbą sprzedanych polis komunikacyjnych oraz turystycznych w krajach bałtyckich w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19;
• sprzedaż w segmencie klienta masowego w Polsce na poziomie 5 220 mln zł i niższa o 44 mln zł w porównaniu do I półrocza 2019 roku (-0,8%). Spadek składki w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych został częściowo zniwelowany wzrostem przypisu składki w ubezpieczeniach NNW i pozostałych, głównie w wyniku rozwoju sprzedaży ubezpieczeń oferowanych we współpracy z bankami grupy oraz objęcia ochroną ubezpieczeniową lekarzy i personelu na wypadek zakażenia COVID-19;
• spadek składki w segmencie klienta korporacyjnego względem analogicznego okresu 2019 roku o 189 mln zł (-13,5%), do poziomu 1 216 mln zł, w tym głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych oferowanych zarówno firmom leasingowym jak i w ubezpieczeniach flot w efekcie niższej liczby ubezpieczeń przy jednoczesnym spadku średniej ceny (wpływ pandemii COVID-19 oraz utrzymującej się presji cenowej).Reklama

Koszty akwizycji w I półroczu 2020 roku wzrosły o 31 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i osiągnęły poziom 1 647 mln zł. Wzrost ten dotyczył w szczególności segmentu ubezpieczeń masowych i był efektem wyższego poziomu bezpośrednich kosztów akwizycji w wyniku zmiany mixu produktów (niższa dynamika sprzedaży ubezpieczeń OC komunikacyjnych charakteryzujących się niższymi stawkami prowizji). Koszty administracyjne Grupy PZU w I półroczu 2020 roku ukształtowały się na poziomie 3 335 mln zł względem 3 276 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku, czyli były o 59 mln zł wyższe w relacji do poprzedniego roku. Koszty administracyjne segmentu działalności bankowej (bez uwzględnienia korekt z tytułu wyceny aktywów i zobowiązań do wartości godziwej) spadły o 16 mln zł w związku z utrzymaniem dyscypliny kosztowej w Banku Pekao i Alior Banku. Jednocześnie koszty administracyjne w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce ukształtowały się na poziomie wyższym o 59 mln zł względem roku ubiegłego. Ich zmiana wynikała w znacznej mierze z wyższych kosztów osobowych w związku z presją płacową na rynku oraz zawiązania wyższych rezerw urlopowych w wyniku pandemii COVID-19., podano także.

W I poł. 2020 r. spółka miała 301 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 481 mln zł zysku rok wcześniej, przy składce przypisanej brutto wysokości 11 691 mln zł w porównaniu z 11 839 mln zł rok wcześniej.

Wyniki I półrocza 2020 roku zostały obciążone odpisem wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy (ang. goodwill) w kwocie 1 343 mln. zł. Odpisy dotyczą aktywów bankowych rozpoznanych podczas transakcji przejęcia Alior Banku i Banku Pekao.

"Odpisy to wypadkowa kilku czynników, które istotnie wpłynęły na pogorszenie się warunków biznesowych dla sektora bankowego. Do najważniejszych należą skutki gospodarcze wywołane pandemią koronawirusa, w tym obniżenie stóp procentowych przez RPP oraz wzrost ryzyka kredytowego i utworzenie dodatkowych rezerw z tym związanych" - wyjaśnił CFO Grupy PZU Tomasz Kulik, cytowany w komunikacie.

Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej po I półroczu 2020 roku wyniósł 301 mln zł. Z wyłączeniem odpisów było to 1 644 mln zł, czyli o 11% więcej r/r., podała grupa.

Jak podano w komunikacie, sprzedaż w głównych liniach biznesowych utrzymywała się na bardzo dobrych poziomach. Na tym tle szczególnie widoczne były wzrosty w segmencie życiowym. Było to możliwe dzięki utrzymaniu rosnącej sprzedaży w segmencie ubezpieczeń grupowych i IK oraz produktów indywidualnych. Dynamicznie rozwijał się także obszar zdrowia, gdzie przychody wzrosły o 20,6% r/r do 439 mln zł.

Na koniec I półrocza 2020 roku PZU Zdrowie miało podpisanych 2,7 mln umów. W ramach oferty PZU klienci mieli dostęp do 2,2 tys. współpracujących partnerów medycznych, 130 lokalizacji Grupy PZU, 48 szpitali oraz 2 200 lekarzy.

"Dzięki wysokiej sprawności działania osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki w kluczowych obszarach biznesowych. W I połowie 2020 roku marża w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosła do poziomu 26,1%, wskaźnik mieszany (COR) wyniósł 87,1%, a zwrot na inwestycjach był wyższy o 3,2 pkt proc. od stopy wolnej od ryzyka (RFR). Są to wyniki istotnie lepsze niż te osiągnięte rok wcześniej. Są też wyraźnie lepsze od ambicji strategicznych. W rezultacie, zwrot na kapitale, z wyłączeniem odpisów, wyniósł 19,1%" - dodał Kulik.
"Kluczowe osiągnięcia Grupy PZU w pierwszym półroczu 2020 roku:
- Udział PZU Życie w rynku ubezpieczeń na życie w Polsce na poziomie 41,8% - jest to najwyższy udział od 2009 roku
- Stabilna składka z ubezpieczeń na życie grupowych i indywidualnie kontynuowanych w I półroczu 2020 r/r w Polsce pomimo ograniczania benefitów pracowniczych
- Utrzymanie pozycji lidera w ubezpieczeniach na życie ze składką okresową (udział w rynku 45,6% w I kw. 2020)
- Przypis składki z ochronnych ubezpieczeń na życie +16% r/r w segmencie ubezpieczeń indywidualnych, głównie w kanale bancassurance
- Dalszy dynamiczny wzrost popytu na prywatne usługi medyczne; przychody PZU Zdrowie wyższe o 21% r/r w I półroczu 2020
- TFI PZU - jednym z liderów sprzedaży funduszy i wzrostu aktywów pod zarządzaniem - pozyskane od klientów blisko 0,5 mld zł
- Dalsze wzmacnianie współpracy z bankami skutkujące istotnym wzrostem nowej sprzedaży ubezpieczeń życiowych ochronnych w kanale bankowym oraz liczby ubezpieczonych
- Rentowność w segmencie majątkowym w Polsce (mierzona COR, wskaźnikiem mieszanym) na poziomie 87,1%; lepsza w ujęciu r/r (o 2,1 pkt proc.), oraz istotnie lepsza od poziomów założonych w strategii. Wzrost wyniku na ubezpieczeniach majątkowych w Polsce o 21% r/r
- Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych na poziomie 26,1% - najwyższym od I półrocza 2011 roku i jednocześnie powyżej strategicznych poziomów. Wynik na ubezpieczeniach życiowych w Polsce +27% r/r w I półroczu 2020 roku
- Wysoki zwrot na portfelu głównym 3,2 pkt proc. powyżej stopy wolnej od ryzyka w I półroczu 2020, powyżej ambicji strategicznych mimo turbulencji na rynkach finansowych
- Koszty pod ścisłą kontrolą; mimo presji na wzrost wynagrodzeń wskaźnik kosztów wyniósł 7,1% w I półroczu 2020 roku
- Zwrot na kapitale na poziomie 19,1% w I półroczu 2020 z wyłączeniem odpisów" - czytamy także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto PZU (wg PSR) w I poł. 2020 r. wyniósł 1 170 mln zł wobec 1 827 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.