"W II kwartale 2020 r. Idea Bank kontynuował program autosanacji i ponownie zanotował zysk na poziomie skonsolidowanym (1 mln zł), a także jednostkowym (5,7 mln zł). Łącznie, począwszy od III kwartału 2019 r., dodatni wynik Idea Banku na poziomie skonsolidowanym wyniósł 49,1 ml zł. Bank zbudował zdrowe fundamenty pozwalające osiągać trwałą rentowność: wynik odsetkowy, zarządzanie ryzykiem, restrukturyzacja kosztowa i modernizacja (transformacja digitalna)" - podał bank w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 113,35 mln zł wobec 159,26 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1,44 mln zł wobec 3,94 mln zł rok wcześniej.

Jak podkreślono, wyniki Idea Banku w II kwartale 2020 r. dowodzą, że - zgodnie z wcześniej publikowanymi deklaracjami - bank jest gotowy do pełnej absorbcji obniżek stóp procentowych wprowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Co istotne, Idea Bank ma nadal wysoki potencjał do dalszej obniżki kosztów i w konsekwencji, całkowitej kompensacji utraconych przychodów z portfela kredytowego.

"Dzięki radykalnym decyzjom strukturalnie ograniczającym koszty banku, weszliśmy w czas lockdownu odchudzeni i elastyczni, co widać w dodatnich wynikach banku, które pozytywnie pozycjonują nas na tle rynku w tym niezwykle trudnym czasie także dla sektora bankowego" - powiedział prezes Jerzy Pruski, cytowany w komunikacie.

Bank podał, że elastycznie dostosował politykę zarządzania ryzykiem kredytowym do aktualnych warunków rynkowych - zapoczątkowany w marcu plan wspierania klientów wakacjami kredytowymi objął prawie 7,5 tys. klientów na kwotę powyżej 1 mld zł, a z subwencji PFR skorzystało ponad 4 700 klientów na łączną kwotę ponad 350 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 15,65 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

W I-II kw. 2020 r. bank miał 2,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 83,64 mln zł straty rok wcześniej.

"W pierwszej połowie 2020 roku wynik z tytułu odsetek ukształtował się na poziomie 250,7 mln zł, co stanowi spadek o 6,6% r/r. Główną przyczyną ww. spadku jest spadek przychodów odsetkowych do poziomu 393,2 mln zł (547,2 mln zł w I połowie 2019 r.), związany z obniżeniem przez RPP stóp procentowych NBP w drugim kwartale 2020 roku oraz malejącym portfelem kredytowym. Spadek został częściowo zniwelowany przez niższe koszty odsetkowe, tj. 142,5 mln zł" - podał bank w sprawozdaniu.

Wynik prowizyjny w pierwszym półroczu 2020 roku wyniósł 7,5 mln zł wobec 16,6 mln zł rok wcześniej. Na poziom wyniku z tytułu prowizji i opłat w 2020 roku wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki: spadek przychodu prowizyjnego z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek (42,8% r/r), spadek przychodu prowizyjnego z tytułu ubezpieczeń kredytów (78,3% r/r), spadek kosztów prowizyjnych z tytułu pośrednictwa (31,4% r/r), podano także.

Bank podał, że obserwowany w pierwszym półroczu 2020 roku spadek przychodów prowizyjnych o charakterze około kredytowym jest efektem zmiany oferty produktowej. Spadek kosztu prowizyjnego z tytułu pośrednictwa, który jest konsekwencją niższych kosztów związanych ze zwrotem wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych.

Całkowite koszty administracyjne w grupie w pierwszym półroczu 2020 r. ukształtowały się na poziomie 122,9 mln zł (spadek o 34,3%). Najwyższy udział w kosztach stanowią świadczenia pracownicze (34,1% ogółu kosztów). W pierwszym półroczu 2020 oraz 2019 roku bank nie został obciążony podatkiem od aktywów. W związku z wdrożeniem działań restrukturyzacyjnych w 2020 roku świadczenia pracownicze spadły o 39,6%, a koszty wynajmu i dzierżawy spadły o 91,4%, podano także.

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących odzwierciedla przede wszystkim dojrzewanie portfela kredytowego. W pierwszym półroczu 2020 r. ww. koszt wyniósł 155 mln zł i był wyższy o 8,9 mln zł r/r, wskazano także.

Bank podał, że II kwartał 2020 r. był okresem dalszej digitalizacji oferty i usług oraz optymalizacji kosztowych.

"Idea Bank skupia się nad rozwojem pełnej mobilnej bankowości dla MŚP oraz automatyzacją procesów, połączoną z ich migracją z oddziałów do kanałów online. W ostatnich miesiącach Idea Bank udostępnił swoją aplikację mobilną użytkownikom telefonów Huawei oraz wprowadził możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych Google Pay. Równocześnie Idea Bank jest bardzo dobrze przygotowany do funkcjonowania w tzw. nowej normalności, czyli sytuacji, gdy znaczący odsetek aktywności musiał zostać przeniesiony do internetu. Pracownicy Idea Banku doskonale odnaleźli się w pracy zdalnej: wykonuje ją codziennie około 90% pracowników centrali i około 80% pracowników całego banku, co jest istotne w związku ze spodziewaną drugą falą epidemii COVID-19" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2020 r. wyniosła 25,95 mln zł wobec 35,24 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)