Strata operacyjna wyniosła 300,06 mln zł wobec 38,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 526,39 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 710,9 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 257,51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 37,91 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 050,46 mln zł w porównaniu z 1 406,03 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu m.in. dobre warunki pogodowe dla energetyki wiatrowej oraz ograniczenia nakładane na gospodarkę wynikające ze stanu pandemii wywołanego chorobą COVID-19, a także pogorszenie relacji między notowanymi cenami energii elektrycznej i uprawnień do emisji dwutlenku węgla wpłynęły negatywnie na możliwości sprzedaży energii elektrycznej przez grupę. Zanotowano 32,54% łącznego spadku wolumenu sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji i sprzedaży energii zakupionej. Przy czym w przypadku sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji spadek wyniósł 8,33% a spadek sprzedaży energii zakupionej wyniósł aż 61,32%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I półroczu 2020 roku przychody ze sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii zmniejszyły się o 1 008 tys. zł r/r, tj. o 3,9%. Przyczyną spadku przychodów był niższy wolumen produkcji energii zielonej mimo wyższej ceny prawa majątkowego. Przychody z tytułu rozwiązania KDT (umowa długoterminowa sprzedaży mocy i energii elektrycznej) w I półroczu 2020 roku wyniosły 98 836 tys. zł (w tym zaliczka 48 085 tys. zł i korekta 50 751 tys. zł), natomiast w I półroczu 2019 roku wyniosły 61 125 tys. zł (w tym zaliczka 48 371 tys. zł i korekta 12 754 tys. zł). W obu okresach zaliczki były na porównywalnym poziomie natomiast wystąpiła różnica w wysokości korekt - korekta za I półrocze 2020 jest znacznie wyższa w stosunku do porównywalnego okresu roku 2019. Głównym powodem wyższej korekty było zrealizowanie przez Elektrownię Pątnów II sp. z o.o. niższego wyniku operacyjnego, głównie z powodu spadku wolumenu sprzedanej energii elektrycznej oraz osiągnięcia dużo niższego zysku na obrocie energią elektryczną, podano również.

Przychody z umów o usługi budowlane w I półroczu 2020 roku zmniejszyły się o 14 414 tys. zł r/r, tj. o 45,7%. Spadek przychodów w analizowanym okresie związany był z realizacją projektów o mniejszych zakresach rzeczowych i finansowych przez spółkę z segmentu remontowego PAK Serwis.

Przychody ze sprzedaży ciepła w I półroczu 2020 roku wyniosły 26 570 tys. zł i były wyższe od uzyskanych rok wcześniej o 1 527 tys. zł, tj. 6,1%. Wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła nastąpił w wyniku wyższego wolumenu i ceny sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wynika z raportu.

"Grupa ZE PAK w I półroczu 2020 roku zrealizowała na działalności operacyjnej stratę w wysokości 308 605 tys. zł. Do istotnego zwiększenia straty operacyjnej przyczyniły się zdarzenia jednorazowe dotyczące wyników testów na utratę wartości aktywów, które zwiększyły stratę o 289 000 tys. zł. Bez uwzględnienia wyników testów na utratę wartości aktywów strata operacyjna wyniosłaby 19 605 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku grupa uzyskała zysk operacyjny w wysokości 66 344 tys. zł. W I półroczu 2020 roku na osiągnięte wyniki negatywnie wpłynął ujemny wynik działalności finansowej w wysokości 5 858 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku wynik na działalności finansowej również był ujemny i wyniósł 4 972 tys. zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 28,96 mln zł wobec 23,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,88 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)