"Komisja jednogłośnie nałożyła na Krezus z siedzibą w Toruniu:

I. karę pieniężną w wysokości 500 000 zł oraz

II. karę wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, za naruszenie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, tj. obowiązku przekazywania do KNF, spółki prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportów okresowych" - czytamy w komunikacie.

Krezus nie opublikował raportu rocznego za 2018 r., skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r., raportu okresowego za I kwartał 2019 r. oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r., tj. łącznie czterech raportów okresowych, wyjaśniono.

Wykluczenie papierów wartościowych nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

"Komisja nałożyła na Krezus wyżej wymienione kary uznając, że uchybienie obowiązkom przekazywania raportów okresowych stanowiło rażące naruszenie, a spółka nie daje rękojmi należytego wypełniania obowiązków informacyjnych w przyszłości. Komisja podkreśla, że do podstawowych, a zarazem kluczowych obowiązków emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym należy wypełnianie ciążących na nich obowiązków informacyjnych, w tym m.in. przekazywanie w terminach ściśle określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy, KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportów okresowych obejmujących raporty kwartalne, półroczne i roczne, prezentujących kompleksowy obraz emitenta i będących wiarygodnym źródłem danych na temat jego sytuacji finansowej" - czytamy dalej.

Brak dostępu przez uczestników rynku kapitałowego do kompleksowej informacji wynikających z raportów okresowych Krezus, w tym w szczególności raportów okresowych poddawanych weryfikacji przez biegłego rewidenta (raporty roczne i półroczne) jest fundamentalnie sprzeczny z najważniejszymi regułami rynku kapitałowego, przede wszystkim z zasadą transparentności. Brak informacyjny w tym zakresie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu i dla środków finansowych zaangażowanych przez jego uczestników w walory spółki, podkreślono także.

Komisja przypomniała również, że w przypadku naruszenia przez emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym obowiązków informacyjnych polegających na publikowaniu raportów okresowych, istnieje również możliwość ukarania osób, które w czasie naruszenia sprawowały funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej. Kara pieniężna jaka może zostać nałożona na członka zarządu wynosi maksymalnie 1 000 000 zł, a w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa o charakterze rażącym 100 000 zł dla członka rady nadzorczej.

(ISBnews)