"W celu uniknięcia wątpliwości co do poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych, wzywający chciałby wskazać, że podwyższona cena w wysokości 8,76 zł za jedną akcję, stanowi równoważną cenę za jedną akcję spółki do ceny bazowej (zasadniczej) w wysokości 587 000 000 euro za pośrednie nabycie przewidzianej w umowie zbycia udziałów. Wzywający ustalił, że wskazana cena zasadnicza za udziały nabyte w ramach pośredniego nabycia, w przeliczeniu na jedną akcję wynosi 1,97 euro, która po przeliczeniu na zł według średniego kursu NBP z dnia 22 czerwca 2020 r. wynosi 8,76 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

7 września GTC Holding poinformował, iż ogłosił wezwanie do zapisywania się na 21 891 289 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym GTC. Wzywający zamierza nabyć akcje, które reprezentują 4,51% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje objęte wezwaniem miały być nabywane po cenie 6,89 zł za sztukę.

22 września poinformowano, że zapisy w wezwaniu na akcje GTC odbędą się 2-19 października - początkowo planowano je na okres od 25 września do 12 października br. w Polsce, zaś w Republice Południowej Afryki - do 9 października. Po zmianach, zapisy w RPA mają zakończyć się 16 października.

30 września br. zarząd GTC ocenił, że wezwanie ogłoszone przez GTC Holding jest zgodne z interesem spółki, jednak cena akcji w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej. Zdaniem zarządu, wartość godziwa akcji spółki określona na podstawie wartości jej aktywów netto powinna mieścić się w przedziale od 9,25 zł do 10,67 zł.

1 października br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała, że podjęła środki prawne w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy o ofercie publicznej w związku z ogłoszeniem 7 września br. przez GTC Holding wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Globe Trade Centre (GTC). KNF zażądała wprowadzenia niezbędnych zmian i uzupełnień w treści wezwania, które uwzględnił wzywający i przesunął termin przyjmowania zapisów w ten sposób, że rozpoczynają się 2 października 2020 r. Ponadto z upoważnienia przewodniczącego KNF 28 września 2020 r. wydano zarządzenie o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na wzywającego kary pieniężnej.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)