Łączne zakładane wpływy brutto NanoGroup z tytułu emisji akcji serii H, przy założeniu, że wszystkie akcje serii H zostaną objęte, wyniosą 11 360 643,91 zł, podano.

Wcześniej NanoGroup poinformowało o ustaleniu wysokości maksymalnej ceny emisyjnej akcji zwykłych serii H na kwotę 4,07 zł za 1 akcję serii H.

Akcjonariusze NanoGroup 13 października zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 2 791 313 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji otwartej.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)