"Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w III kwartale 2020 roku wyniósł 255 mln zł i był o 16,7% wyższy w stosunku do wyniku II kwartału 2020 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wzrósł o 15,7% w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniósł 100,6 mln zł" - podano w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 960,3 mln zł wobec 1 064,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 373,2 mln zł wobec 331,2 mln zł rok wcześniej.

Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku obniżyła się w ujęciu kwartalnym i w III kwartale 2020 roku wyniosła 2,15% w porównaniu do 2,34% w poprzednim kwartale.

"Dochody łącznie Grupy mBanku obniżyły się w ujęciu kwartalnym i wyniosły 1 410,7 mln zł. Dochody podstawowe, czyli wynik z tytułu odsetek i wynik z tytułu opłat i prowizji, spadły w porównaniu do poprzedniego kwartału (o -2,6%) za sprawą niższego wyniku z tytułu odsetek i wyniosły 1 333,5 mln zł. Głównym źródłem dochodów Grupy mBanku w III kwartale 2020 roku był wynik z tytułu odsetek, który zanotował spadek w ujęciu kwartalnym (-46,3 mln zł, tj. -4,6%). Niższy wynik z tytułu odsetek był efektem serii obniżek stóp procentowych o łącznie 140 p.b. w marcu, kwietniu i maju 2020 roku. [...] Drugą największą pozycję dochodów Grupy mBanku stanowił wynik z tytułu opłat i prowizji, który wzrósł w stosunku do poprzedniego kwartału (+10,3 mln zł, tj. +2,8%) i wyniósł 373,2 mln zł" - czytamy dalej.

Wynik na działalności handlowej wzrósł w porównaniu do II kwartału 2020 roku o 18,6 mln zł, tj. 47,1% i wyniósł 58,2 mln zł. Wzrost odnotował przede wszystkim wynik z pozycji wymiany dzięki wysokiej zmienności kursów walutowych.

"W III kwartale 2020 roku Grupa mBanku kontynuowała działania mające na celu dalszy wzrost efektywności mierzonej wskaźnikiem koszty/dochody. Koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku wyniosły 566,7 mln zł i nieznacznie obniżyły się w porównaniu do poprzedniego kwartału (-4,8 mln zł, tj. -0,8%). W III kwartale 2020 roku koszty pracownicze obniżyły się w ujęciu kwartalnym o 30,2 mln zł, tj. -11,6%, co było związane z niższymi kosztami zmiennych części wynagrodzenia. Zatrudnienie w Grupie mBanku w omawianym okresie spadło o 73 etaty, m.in. w związku ze spadkiem liczby etatów w banku i spółkach Grupy (głównie w spółce mFinanse)" - czytamy dalej.

Efektywność kosztowa mierzona wskaźnikiem kosztów do dochodów obniżyła się nieznacznie i wyniosła 40,2% w III kwartale w porównaniu do 38,9% w poprzednim kwartale. Znormalizowany wskaźnik kosztów do dochodów w okresie od stycznia do września 2020 roku (zawierający 3/4 składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji) ukształtował się na poziomie 42,5%, podano także.

W III kwartale 2020 roku wynik z utraty wartości i zmiany wartości godziwej kredytów i pożyczek w grupie mBanku wyniósł 268,8 mln zł i w porównaniu z poprzednim kwartałem była ona niższy o 83,4 mln zł, tj. 23,7%.

"Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek w segmencie bankowości detalicznej była o 15,5 mln zł niższa w ujęciu kwartalnym i wyniosła 159,5 mln zł. Spadek kosztu ryzyka związany jest z utrzymywaniem wysokiej jakości portfela kredytów detalicznych. Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek w pionie korporacji i rynków finansowych wyniosła 109,6 mln zł, co oznacza spadek o 67,9 mln zł kwartał do kwartału. Wynika on z niższych rezerw utworzonych na indywidualne ekspozycje klientów korporacyjnych" - czytamy także w raporcie.

Aktywa razem banku wyniosły 182,15 mld zł na koniec III kw. 2020 r. wobec 158,77 mld zł na koniec III kw. 2019 r.

W I-III kw. 2020 r. bank miał 278,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 894,1 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 263,63 mln zł wobec 874,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2020 roku wyniósł 19,5%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 16,7%.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)