"W okresie 9 miesięcy 2020 roku działalność operacyjna grupy pozostawała pod wpływem epidemii koronawirusa, w tym przede wszystkim działalność klubów sportowych podlegała czasowym ograniczeniom nałożonym przez rządy krajów, w których grupa prowadzi działalność. Klienci i użytkownicy kart sportowych grupy korzystali z możliwości zawieszenia kart sportowych, a grupa nie pobierała z tego tytułu opłat. Spółki grupy kapitałowej, zarówno w Polsce jak i za granicą, nie notowały wypowiedzeń umów z klientami kart sportowych w istotnej skali, a szacowana proporcja zawieszonych kart sportowych w Polsce w kwietniu 2020 roku wynosiła 70% wszystkich kart. [...] W trzecim kwartale 2020 roku widoczna jest poprawa sytuacji, która pozwoliła na odnotowanie wzrostu przychodów oraz zysku brutto względem poprzedniego kwartału bieżącego roku" - czytamy w raporcie.

"Niewątpliwym sukcesem pierwszych dziewięciu miesięcy br. była nasza szybka i skuteczna reakcja na zmiany związane z pandemią, dzięki której utrzymaliśmy bazę klientów, zoptymalizowaliśmy koszty i wypracowaliśmy nowe, atrakcyjne rozwiązania dla użytkowników. Osiągnęliśmy w ten sposób znaczące oszczędności, a zdobyte w tym czasie doświadczenie umożliwiło nam sprawne wznowienie działalności i systematyczne odbudowywanie bazy użytkowników na poszczególnych rynkach - w ostatnich miesiącach obserwowaliśmy silny trend powrotu do treningów. Obecnie trudno oszacować wpływ sytuacji epidemicznej na gospodarkę, jednak nasze wieloletnie doświadczenie oraz działania podjęte w ostatnich miesiącach pozwalają nam z optymizmem myśleć o odbudowie wyników" - dodał członek zarządu odpowiedzialny za finanse Bartosz Józefiak, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł w III kw. 2020 r. 33,42 mln zł wobec 55,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 313,51 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 376,12 mln zł rok wcześniej.

Przychody segmentu Polska w III kwartale 2020 zmniejszyły się o 24% r/r do poziomu 214,6 mln zł oraz o 33% w skali 9 miesięcy 2020 r., osiągając wartość 579,0 mln zł. Na wynikach tego segmentu zaciążyły m.in. koszty działań wspierających partnerów sportowych Benefit Systems. Na koniec października br. kartę MultiSport na krajowym rynku posiadało 797,8 tys. użytkowników. Obecnie spółka oferuje im rozszerzony wachlarz usług online oraz dostęp do ponad 2,7 tys. obiektów sportowo-rekreacyjnych, działających zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów. Wśród nich znajdują się także kluby fitness należące do grupy - 60 wybranych obiektów prowadzi zorganizowane zajęcia sportowe w podwyższonym reżimie sanitarnym.

"W ostatnich miesiącach podjęliśmy liczne działania zapewniające płynność w grupie. Wprowadziliśmy też nowe rozwiązania sprzedażowe zarówno w obszarze kart sportowych, jak i karnetów B2C. Wzmocniliśmy je dedykowanymi kampaniami edukacyjno-promocyjnymi, eksponującymi szeroki wachlarz usług w Programie MultiSport oraz ofertę naszych sieci fitness i platformy Yes2move w ramach kampanii 'Ćwicz odporność'. Efekty tych działań widzieliśmy m.in. we wrześniowych wynikach sprzedaży" - skomentował Józefiak.

W segmencie Zagranica przychody wzrosły do 90,6 mln zł w III kwartale br. (tj. o 11% r/r) oraz do 262 mln zł w ostatnich 9 miesiącach br. (tj. o 13% r/r). Na rynkach zagranicznych Benefit Systems prowadzi obecnie 25 klubów własnych, zaś karty sportowe posiada ponad 304 tys. osób.

"Spółki zagraniczne osiągnęły dobre wyniki, na co wpływ miała przede wszystkim optymalizacja kosztów i krótsze niż w Polsce okresy zamknięcia obiektów sportowych, a także skuteczna odbudowa bazy sprzed lockdown. Obecnie z powodu zamknięcia klubów w Czechach i na Słowacji nie osiągamy żadnych przychodów z kart MultiSport i karnetów B2C, natomiast udało się pozyskać dopłaty do czynszów i wynagrodzeń dla spółek w Chorwacji i w Czechach. Po pierwszym kwartale 2021 roku, o ile sytuacja makroekonomiczna nie ulegnie znacznemu pogorszeniu z powodu pandemii, spodziewamy się powrotu do dwucyfrowej dynamiki przyrostu kart sportowych na rynkach zagranicznych" - powiedział Józefiak.

W segmencie Kafeterie, w którym odnotowano wzrost liczby użytkowników o 10% r/r (z 444,3 tys. do 489,6 tys.), obroty wyniosły 90,3 mln zł. Wpływ pandemii na wyniki tego segmentu działalności jest stosunkowo niewielki, dodano.

Na 30 września 2020 roku w grupie odnotowano łącznie 1 056,3 tys. aktywnych kart sportowych, co stanowi 79% kart aktywnych na koniec III kwartału poprzedniego roku (1 336,1 tys. sztuk), w tym w Polsce 766,3 tys. oraz 290,1 tys. za granicą wobec odpowiednio 1 046,1 tys. i 289,6 tys. sztuk na koniec września 2019 roku, podano także w raporcie.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 20,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 83,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 860,98 mln zł w porównaniu z 1 103,71 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo wykazania straty netto z działalności kontynuowanej grupa wygenerowała w okresie 9 miesięcy 2020 roku dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 235 mln zł, co stanowiło prawie 90% przepływów wygenerowanych w porównywalnym okresie roku poprzedniego (261,6 mln zł). Wydatki netto z działalności inwestycyjnej spadły w stosunku do porównywalnego okresu o 81 mln zł, a wydatki finansowe netto spadły o 55,1 mln zł. Stan środków pieniężnych grupy na koniec III kwartału 2020 roku wzrósł o 99,2 mln zł w stosunku od końca 2019 roku. Na 30.09.2020 roku grupa dysponowała ok. 296,3 mln zł dostępnych środków na rachunkach bankowych (w tym 125 mln zł to dostępne i niewykorzystane kredyty w rachunku bieżącym) oraz posiadała niewykorzystany limit 70 mln zł kredytu inwestycyjnego" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 8,71 mln zł wobec 134,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1,22 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)