Zysk operacyjny wyniósł 1,82 mln zł wobec 1,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,64 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 10,62 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 2,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 119,04 mln zł zysku rok wcześniej (w tym był wówczas zysk z działalności kontynuowanej w wysokości 119,55 mln zł i 0,51 mln zł straty z działalności zaniechanej) , przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 30,59 mln zł w porównaniu z 127,76 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 1,8 mln zł wobec 1,2 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur.

(ISBnews)