"Po przeprowadzeniu ponownej analizy sytuacji finansowej spółki, […] zarząd spółki postanowił o wypłacie akcjonariuszom spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w kwocie 16 zł za jedną akcję, mając na względzie fakt, iż spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki" - czytamy w komunikacie.

Zarząd oświadczył, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za 2019 rok wykazało zysk, a łączna kwota 164,34 mln zł przeznaczonych na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez spółkę od końca roku obrotowego 2019, wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki sporządzonym na dzień 30 września 2020 roku, które zostało pozytywnie zbadane przez biegłego rewidenta, co zostało stwierdzone stosowną opinią z dnia 30 października 2020 roku, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Zarząd postanowił, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze na dzień 14 grudnia 2020 roku. Rozpoczęcie wypłaty zaliczki ma nastąpić 21 grudnia 2020 r.

"Mając na uwadze najlepszy interes spółki, zarząd spółki ponownie zastrzegł, że planowana wypłata zaliczki na poczet zysku za rok finansowy 2020 zostanie dokonana pod warunkiem, że sytuacja gospodarcza i finansowa spółki do dnia planowanej wypłaty nie ulegnie pogorszeniu w stopniu, który mógłby w ocenie zarządu istotnie wpłynąć na poziom przewidywanego zysku za rok finansowy 2020" - czytamy dalej.

W ub. tygodniu Grupa Żywiec podjęła uchwałę w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020, w łącznej kwocie 143 798 718 zł. Kwota zaliczki na akcję miała wówczas wynosić 14 zł.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2018 roku grupa sprzedała 11,3 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Zamkowym Cieszyn, Elblągu, Leżajsku, Warce. Od 2019 roku do grupy należą także browary w Braniewie i Namysłowie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)