Wynik z tytułu odsetek wyniósł 84,11 mln zł wobec 105,26 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 34,53 mln zł wobec 22,7 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 20,49 mld zł na koniec III kw. 2020 r. wobec 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

W I-III kw. 2020 r. bank miał 50,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 67,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze zmniejszyły się w I-III kw. 2020 r. o 13% r/r i wyniosły 410,42 mln zł. Wynik z tytułu odsetek w I-III kw. 2020 r. spadł o 9,4% r/r do 285,35 mln zł.

"Spadek przychodów odsetkowych był spowodowany głównie obniżką stóp procentowych. Przeciętna podstawowa stopa oprocentowania kredytów udzielonych przez bank w okresie trzech kwartałów 2020 roku (bez impairmentowej korekty odsetek) wyniosła 3,81% wobec 4,45% w analogicznym okresie 2019 roku, przy czym:

- w złotych wyniosła 4,25% wobec 5,02% w trzech kwartałach 2019 roku,

- w walutach obcych wyniosła 2,31% wobec 2,52% w trzech kwartałach 2019 roku" - czytamy w raporcie.

BOŚ Bank szacuje, że wpływ obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) w łącznej wysokości 1,4 pkt proc. w przypadku stopy referencyjnej na wynik odsetkowy banku wyniósł w trzech kwartałach br. 42,3 mln zł.

Koszty administracyjne grupy zmniejszyły się w okresie I-III kw. br. o 1,2% r/r do 273,32 mln zł, głównie z powodu niższej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Łącznie składki na BFG wliczone w ciężar kosztów trzech kwartałów br. wyniosły 30,5 mln zł wobec 37,4 mln zł rok wcześniej.

Wartość bilansowa należności od klientów grupy wyniosła 12 033,1 mln zł na koniec września br. i była wyższa o 0,2% wobec wartości z końca 2019 r.

"W okresie styczeń-wrzesień 2020 roku bank udzielił kredytów i pożyczek (nowa sprzedaż) na kwotę 2 356 mln zł, tj. o 31,5% mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku (wg wartości kapitału w momencie udzielania kredytu). Sprzedaż klientom instytucjonalnym zmniejszyła się o 33,5%, a klientom indywidualnym o 8,6%" - czytamy w raporcie.

Sprzedaż kredytów proekologicznych w trzech kwartałach 2020 roku wyniosła 1 034,7 mln zł i była o 17% niższa niż rok wcześniej.

Na koniec września br. udział należności od klientów z utratą wartości w całym portfelu wycenianym według zamortyzowanego kosztu wyniósł 13,2% wobec 12,2% na koniec ub.r., podano także.

Stopa zwrotu z kapitału (ROE) wyniosła w III kw. br. 2,5% wobec 3,3% rok wcześniej, wskaźnik ROA - odpowiednio: 0,3% wobec 0,4%.

Marża odsetkowa na aktywach ogółem wyniosła 2% wobec 2,3% rok wcześniej.

"Wskaźnik koszty/dochody przy założeniu równomiernego rozłożenia w całym roku kosztów składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wyniósł 60,5% wobec 62,9% w roku 2019, zarówno na skutek wzrostu dochodów, jak i niższych kosztów" - napisano też w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 49,37 mln zł wobec 68,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ.

(ISBnews)