"Obligatariusze Kredyt Inkaso na poniedziałkowych walnych zgromadzeniach doprecyzowali definicję skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto w warunkach emisji obligacji serii B1, F1 i G1. Spodziewając się korzystnej koniunktury na rynku wierzytelności w 2021 r., a w związku z tym planując pozyskanie finansowania, zarząd Kredyt Inkaso będzie kontynuował rozmowy z obligatariuszami na temat zmiany poziomów wskaźników zadłużenia finansowego w warunkach emisji wyemitowanych obligacji" - czytamy w komunikacie.

W zakresie obligacji serii E1 o łącznej wartości wynoszącej 6,2 mln zł, na zgromadzeniu nie stawili się obligatariusze reprezentujący połowę wszystkich tych obligacji, przez co nie zostało osiągnięte odpowiednie kworum wymagane do podjęcia ww. uchwały. Z uwagi na wielkość tej emisji, nie ma to jednak żadnego negatywnego wpływu na warunki dokumentów finansowania Kredyt Inkaso, podkreślono w materiale.

"Oczekujemy sprzyjających warunków do inwestowania na rynku wierzytelności w 2021 r. Chcemy wykorzystać korzystną koniunkturę w branży, dlatego myślimy o emisji obligacji w drodze oferty publicznej, skierowanej do inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. W tym celu złożyliśmy prospekt emisyjny do KNF. Jesteśmy w dialogu z obecnymi obligatariuszami w zakresie zmiany dopuszczalnego poziomu zadłużenia finansowego, który odpowiadałby aktualnemu otoczeniu rynkowemu" - powiedział prezes Maciej Szymański, cytowany w komunikacie.

Ustanowiony publiczny program emisji niezabezpieczonych obligacji będzie ważny przez 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Możliwa jest emisja papierów dłużnych w złotym lub euro. Kredyt Inkaso rozważy wprowadzenie obligacji do obrotu giełdowego. Prospekt emisyjny, na podstawie którego będą emitowane obligacje, został w połowie grudnia złożony do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podano także.

Wartość bilansowa portfeli wierzytelności grupy wyniosła na koniec września 2020 r. 612,2 mln zł. Wartość ERC (szacowane przyszłe wpłaty od dłużników) dla 180 miesięcy wynosi 1,3 mld zł, podano też w komunikacie.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)