15 grudnia Rafako podało, że Gaz-System odstąpił od umów z Rafako na budowę gazociągu na odcinku Goleniów-Płoty i budowę tłoczni Kędzierzyn oraz naliczył kary umowne w łącznej wysokości 54,43 mln zł.

"Emitent kwestionuje w całości prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy Goleniów, zastrzegając nieskuteczność naliczenia przez zamawiającego kary umownej oraz żądania zwrotu zaliczki. Ponadto, w zakresie naliczenia kary umownej na kwotę 20 512 308,19 zł, emitent powołuje się z ostrożności na rażące jej wygórowanie, a co za tym idzie konieczność miarkowania kary umownej w trybie art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. Przywołane przez zamawiającego okoliczności uzasadniające naliczenie kary umownej stanowiły w przeszłości podstawę do naliczenia kar umownych, co wyklucza ponowne obciążenie emitenta sankcją w postaci kary umownej wynikającej z tych samych okoliczności faktycznych" - czytamy w komunikacie.

Rafako wskazuje także na "niedopuszczalność potrącenia kary umownej z wynagrodzenia" spółki oraz dochodzenia zaspokojenia jej z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w świetle przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

"Emitent kwestionuje również skuteczność żądania przez Zamawiającego zwrotu zaliczki w wysokości 12 000 000 zł z uwagi na fakt jej dotychczasowego rozliczenia zgodnie z postanowieniami umowy Goleniów do kwoty 2 239 893,66 zł netto (2 755 069,2 zł brutto). Niezależnie od powyższego, emitent wskazuje również, że zamawiający nie jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonej przez emitenta zaliczki, gdyż nawet przyjmując istnienie wierzytelności zamawiającego z tytułu zwrotu zaliczki, należy stwierdzić, że wierzytelność ta byłaby objęta układem w ramach trwającego postępowania restrukturyzacyjnego emitenta" - czytamy dalej.

Rafako podnosi także zastrzeżenia odnośnie do prawa Gaz-Systemu do odstąpienia od umowy Kędzierzyn.

"W przypadku naliczenia kary umownej na kwotę 33 916 160,35 zł w ramach odstąpienia od umowy Kędzierzyn, emitent powołuje się na rażące jej wygórowanie, a co za tym idzie konieczność miarkowania kary umownej w trybie art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego oraz wskazuje na niedopuszczalność potrącenia kary umownej z wynagrodzenia emitenta oraz dochodzenia jej zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w świetle przepisów ustawy" - napisano w komunikacie.

Spółka wskazuje również, że Gaz-System nie jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonej przez emitenta zaliczki w wysokości 20 750 100 zł, gdyż wierzytelność ta jest objęta układem w ramach trwającego postępowania restrukturyzacyjnego Rafako.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)