"Przedmiotem niniejszego wezwania jest 15 742 akcje o wartości nominalnej 0,1 zł każda, wyemitowane przez Larq S.A., [...] notowane na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLCAMMD00032, z których każda uprawnia do 1 głosu na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiące łącznie 0,16% w kapitale zakładowym spółki i uprawniające łącznie do 0,12% głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Jedynym podmiotem nabywającym akcje w ramach niniejszego wezwania jest Harbinger Capital.

W wyniku nabycia wszystkich acji objętych wezwaniem podmiot nabywający wraz z podmiotami będącymi stronami porozumienia, w tym z podmiotami zależnymi i dominującymi, zamierza łącznie posiadać 5 503 042 akcje, co odpowiada 8 503 042 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, tj. 66% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu spółki, wskazano również.

"Samodzielnie podmiot nabywający po przeprowadzeniu wezwania zamierza osiągnąć 56,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, co odpowiada 7 312 974 głosom na walnym zgromadzeniu i stanowi 43,64% akcji (kapitału zakładowego spółki), odpowiadające 4 312 974 akcjom spółki" - czytamy dalej.

Cena, za którą podmiot nabywający zobowiązuje się nabyć akcje, wynosi: 2,06 zł za jedną akcję, podano także.

"Data ogłoszenia wezwania: 15 stycznia 2021 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 5 lutego 2021 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 18 lutego 2021 r.

Przewidywany termin zawarcia transakcji: 23 lutego 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji: 25 lutego 2021 r." - wynika z zaprezentowanego harmonogramu.

Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury.

(ISBnews)