"Propozycje układowe, z zastrzeżeniem informacji zamieszczonych poniżej, nie uległy zmianie w stosunku do przedstawionych wierzycielom przez emitenta, o których spółka informowała ww. raportem bieżącym. Zmodyfikowana została propozycja układowa w Grupie II - Podmioty, działające na podstawie ustawy Prawo Bankowe, które udzieliły finansowania Sfinks Polska S.A. w postaci kredytu bankowego lub gwarancji bankowych, których wierzytelności wynikają z niespłaconego kapitału, odsetek oraz innych roszczeń wynikających z umów finansowania - do grupy tej należą wierzytelności przysługujące od Sfinks Bankowi Ochrony Środowiska S.A. Do najistotniejszych zmian należą: pierwotnie proponowane umorzenie odsetek zastąpiono ich spłatą w terminie płatności ostatniej raty, tj. w sierpniu 2028 r. oraz podwyższenie marży z 2 pkt proc. do 3 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

W trakcie zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu przedstawił sprawozdanie o możliwości wykonania układu informując, że pomimo wydłużenia ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności restauracyjnej stacjonarnie (lockdown) w stosunku do zakładanego okresu przy sporządzaniu propozycji układowych, tj. do stycznia 2021 r., przy utrzymaniu pozostałych założeń możliwe będzie wygenerowanie przepływów pieniężnych wystarczających na realizację układu.

"Jednocześnie zwrócił uwagę, że zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne jednym z kluczowych czynników wymaganych do zatwierdzenia układu przez sąd niezbędne będzie uregulowanie przez Sfinks zobowiązań powstałych po otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, do realizacji czego - z uwagi na przedłużający się lockdown - niezbędne jest pozyskanie przez Sfinks środków w formie pożyczki od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach programu Polityka Nowej Szansy" - czytamy dalej.

Sfinks Polska podkreślił, że na dziś przedłożony w dniu 30 października 2020 r. wniosek o udzielenie powyższej pożyczki znajduje się jeszcze na etapie rozpatrywania przez ARP.

"Emitent wskazuje ponadto, że ponad 80 wierzycieli, których wierzytelności są objęte Grupą V, wybrało możliwość skonwertowania części wierzytelności na akcje emitenta. Na skutek powyższego Sfinks przewiduje emisję ok. 6 mln akcji serii R" - napisano także w komunikacie.

W grudniu 2020 r. Sfinks Polska poinformował, że podjął decyzję o przyjęciu oraz złożeniu wierzycielom propozycji układowych. Według nich, Grupa V to wierzyciele, których wierzytelności nie zaliczają się do objętych grupami I, II, III i IV, dla których łączna suma wierzytelności w stosunku do dłużnika przekracza kwotę 10 000 zł. Grupa ta została wyodrębniona na podstawie kryterium wartościowego.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)