Reklama

"Stosownie do uchwały zarząd GPW zobowiązuje emitenta do:

1) zlecenia podmiotowi wpisanemu na listę autoryzowanych doradców, spełniającemu wymogi, o których mowa w § 15b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dokonania analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej spółki Inno-Gene S.A. oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez tę spółkę działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości;

2) przekazania do publicznej wiadomości dokumentu, o którym mowa w pkt 1), nie później niż w ciągu 40 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, w formie raportu bieżącego, w trybie i na warunkach określonych w § 4 ust. 5 lit. b) i § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" - czytamy w komunikacie.

Zarząd Inno-Gene S.A. w odpowiedzi na otrzymaną uchwałę oświadcza:

"W ocenie zarządu Inno-Gene S.A., podjęta uchwała jest konsekwencją oceny sprawozdania finansowego, w której pod uwagę zostały wzięte wyniki spółki Inno-Gene S.A. Jednocześnie zarząd podkreśla iż spółka Inno-Gene nie prowadzi sama działalności operacyjnej, która prowadzona jest w spółkach zależnych: Centrum Badań DNA sp. z o.o. oraz Central Europe Genomic Center sp. z o.o., Medgenetics zp. z o.o. Spółki te osiągają zyski z działalności operacyjnej. Stan ten wynika z przyjętej strategii zarządzania grupą i sytuacja ta opisywana jest w każdym raporcie kwartalnym. Inno-Gene S.A. jako spółka zarządzająca grupą kapitałową nie generuje przychodów, a strategia zarządzania grupą opiera się o założenia otrzymywania przychodów od spółek z grupy kapitałowej np. w formie dywidendy. Zarząd spółki niezwłocznie zastosuje się do uchwały GPW zmierzających do powołania autoryzowanego doradcę w celu wykonania audytu. Spółka zaznacza, że w dalszym ciągu prowadzi wszelkie działania założone w ostatnim okresie, o czym oczywiście będzie informować w kolejnych komunikatach" - czytamy.

W uchwale zarządu GPW podano, że w przypadku ziszczenia się przesłanek umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki Inno-Gene na rynku NewConnect informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez giełdę do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)