Reklama

"Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 roku podjął decyzje o rozpoczęciu procedury, z zaangażowaniem zewnętrznego eksperta, obejmującej dodatkowe analizy możliwego wpływu na wyceny poszczególnych składników aktywów objętych ww. transakcjami, z punktu widzenia wpływu rozliczenia tej transakcji na poszczególne składniki skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Boryszew" - czytamy w komunikacie.

Decyzja ma również związek z analizą ryzyka związanego z trwającymi postępowaniami kontrolnymi w spółkach zależnych. Wyniki dodatkowych analiz zostaną ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu Boryszewa za IV kwartał 2020 r., podano.

"Przeprowadzenie przedmiotowych analiz ma na celu dokonanie weryfikacji wartości powyższych aktywów na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta. W przypadku ewentualnego zidentyfikowania utraty wartości poszczególnych aktywów emitent zobowiązany będzie zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, do dokonania właściwych operacji o charakterze księgowym w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub ich grup" - czytamy dalej.

W listopadzie 2020 r. Boryszew podał, że zakończył przegląd stanu podatkowych postępowań kontrolnych oraz ryzyk, jakie mogą powstać w spółkach zależnych grupy kapitałowej, i dokonał ponownej oceny ryzyk związanych z tymi postępowaniami. W wyniku dokonanej oceny, zidentyfikowane zostało potencjalne dodatkowe ryzyko związane z toczącymi się postępowaniami podatkowymi w kwocie ok. 223,5 mln zł.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)