"Skonsolidowany wynik netto [ogółem] ukształtował się na poziomie 41,4 mln zł i wpływ na jego poziom miały: ujemny wynik na działalności finansowej (-2,4 mln zł), o czym zadecydowały przede wszystkim ujemne różnice kursowe (-1,8 mln zł) w związku z kształtującą się sytuacją na rynkach walutowych; sprzedaż nieruchomości Apator Powogaz (+27,6 mln zł). Po oczyszczeniu wyniku z tego zdarzenia, zysk netto Grupy Apator w I kw. 2021 r. ukształtował się na poziomie 13,8 mln zł" - czytamy w raporcie.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 56,41 mln zł wobec 20,38 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 69,98 mln zł vs 33,17 mln zł.

"Wpływ na poziom skonsolidowanego zysku EBITDA miały: spadek EBITDA w segmencie Energii Elektrycznej głównie w efekcie presji cenowej przy równoczesnym wzroście kosztów materiałów, komponentów i surowców (głównie miedź) na skutek zaburzeń globalnego łańcucha dostaw; dodatni wpływ uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela (+1,5 mln zł) na pokrycie części kosztów wymiany wadliwych liczników energii elektrycznej (dostarczonych w latach 2014-2017) w ramach zgłoszonej reklamacji; utrzymanie zysku EBITDA w segmencie Gaz pomimo spadku poziomu sprzedaży r/r, dodatni wpływ dofinansowania z tarczy antykryzysowej (+1 mln zł); istotny wzrost zysku segmentu Woda i Ciepło w efekcie wzrostu sprzedaży i uzyskanie korzystnego efektu dźwigni operacyjnej dzięki poprawie efektywności; wynik na sprzedaży nieruchomości Apator Powogaz SA w Poznaniu (+34,1 mln zł)" - wyjaśniono.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 224,5 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 224,54 mln zł rok wcześniej.

"W Grupie Apator utrzymano przychody na poziomie analogicznego okresu roku poprzedniego, a najbardziej dynamiczny wzrost odnotował segment Wody i Ciepła (+14% r/r). Zmiany w sprzedaży poszczególnych segmentów ukształtowały się następująco: segment Energia Elektryczna (EE) – zdecydowany wzrost eksportu o 7 mln zł (+40% r/r), głównie do Niemiec w pełni kompensujący spadek sprzedaży w kraju (-9,7% r/r). Niższe obroty krajowe związane były w znacznym stopniu z niższym backlogiem oraz globalnym ograniczeniem dostępności

komponentów, który najbardziej odczuwany jest w segmencie EE; segment Gaz – wysoka sprzedaż w kraju (+37,1% r/r) w wyniku realizacji przetargu dla PSG sp. z o.o., przy jednocześnie niższym eksporcie (-24% r/r). Odnotowany w IQ 2021 spadek eksportu wynika przede wszystkim z wysokiej bazy w IQ 2020 i uzyskaniu wówczas rekordowego poziomu kwartalnej sprzedaży 80,3 mln zł. Dodatkowo niższe przychody wynikają ze zmniejszonych zamówień od kluczowych partnerów głównie na rynku brytyjskim oraz kończącego się rolloutu na gazomierze inteligentne w Niderlandach. Na pozostałych rynkach segmentu (takich jak Belgia, Węgry, Turcja, Ukraina) uzyskano wzrosty sprzedaży; segment Woda i Ciepło – wyższe obroty w kraju (+9,3% r/r) i równocześnie dynamiczny wzrost eksportu (+18,1% r/r). Zdecydowanie lepsze wyniki sprzedaży potwierdzają trend systematycznej odbudowy zamówień po trudniejszym okresie IH2020 r., w którym najsilniej odczuwany był wpływ pandemii. Dodatkowo w analizowanym okresie zrealizowano większe zamówienia na wodomierze ultradźwiękowe zarówno w kraju, jak i za granicą. Główne rynki eksportowe Segmentu w IQ 2021 r. to Czechy, Francja, Rosja, Ukraina, Hiszpania i Arabia Saudyjska" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 1,56 mln zł wobec 7,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)