"Wspomniane ograniczenia oraz problemy z terminowością dostaw w konsekwencji spowodują przesunięcie części przychodów ze sprzedaży na II połowę bieżącego roku, co negatywnie wpłynie na wyniki Atende w II kwartale 2021 r. Spółka szacuje, że opóźnienia realizacji projektów, których dotyczą nieterminowe dostawy, mogą spowodować przesunięcie na kolejny kwartał do 10 mln zł przychodów ze sprzedaży, w efekcie czego w II kwartale 2021 r. spółka może wypracować niższe wyniki niż osiągnięte w analogicznym kwartale roku poprzedniego. Atende podejmuje wysiłki, by przesunięcia w realizacji projektów były jak najmniejsze i o możliwie ograniczonych konsekwencjach dla klientów oraz wyników Spółki" - czytamy w komunikacie.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Atende sięgnęły 260,1 mln zł w 2020 r.

Reklama

(ISBnews)