Akcjonariusze spółki podjęli 7 marca br. uchwałę w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym, a także uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Bioceltix jest spółką biotechnologiczną rozwijającą nowoczesne produkty lecznicze dla zwierząt towarzyszących ze szczególnym uwzględnieniem psów i koni. Firma rozwija autorską technologię wytwarzania leków biologicznych w oparciu o mezenchymalne komórki macierzyste. Spółka jest notowana na NewConnect od listopada 2021 roku.

Reklama

(ISBnews)