Zysk operacyjny wyniósł 1,87 mln zł wobec 47,35 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 4,32 mln zł wobec 50,64 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 76,66 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 111,84 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Atende osiągnęła w 2021 r. słabsze wyniki do uzyskanych rok wcześniej. Wpływ na działalność operacyjną w raportowanym okresie miały dwa czynniki zewnętrzne, które dotknęły nadrzędną spółkę Atende. Głównym czynnikiem, który negatywnie wpłynął na wyniki, była utrata przez Atende świadectw bezpieczeństwa przemysłowego. W następstwie tego spółka otrzymała noty obciążeniowe i kary umowne od Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych (CZC) oraz nie zrealizowała marży z umów zawartych z CZC. Spowodowało to zmniejszenie wyniku na działalności operacyjnej w 2021 r. łącznie o 7,9 mln zł. Kwota ta nie zawiera utraconych korzyści, wynikających z niemożności brania udziału w przetargach, gdzie wymagane było posiadanie świadectw" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Znacznie niższe niż rok wcześniej wyniki na działalności operacyjnej, EBITDA i netto są wynikiem sprzedaży zależnych spółek Atende Software i Atende Medica i zaprzestania konsolidacji ich wyników w 2021 r. Dodatkowo negatywnie na skonsolidowane wyniki wpłynęła nadrzędna spółka Atende, której gorsze niż rok wcześniej wyniki były skutkiem utraty świadectw oraz opóźnień w dostawach produktów, związane z zakłóceniami w łańcuchu dostaw kluczowego dostawcy Atende. W następstwie grupa zanotowała na poziomie operacyjnym zysk w wysokości 0,1 mln zł (wobec 53 mln zł rok wcześniej), a zysk EBITDA wyniósł 9,9 mln zł (65,9 mln zł rok wcześniej). W wynik netto był ujemny i wyniósł -2,3 mln zł wobec zysku 37,9 mln zł w 2020 r., podano również.

W całym 2021 r. spółka miała 2,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 37,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 205,34 mln zł w porównaniu z 260,1 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 4,1 mln zł wobec 50,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)