Zysk operacyjny wyniósł 22,15 mln zł wobec 90,16 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 424,84 mln zł w 2021 r. wobec 1 338,98 mln zł rok wcześniej.

"W 2021 roku Grupa Trakcja kontynuowała procesy naprawcze. Proces restrukturyzacji, szeroki i kompleksowy plan naprawczy, przynoszą oczekiwane skutki, o czym stanowi kolejna poprawa, rok do roku, wyniku finansowego grupy. Miniony rok pokazał nam, że decyzja o dywersyfikacji obszarów działalności grupy, była kluczowa dla zachowania satysfakcjonującego poziomu naboru nowych, wysokomarżowych kontraktów i to pomimo nadal ograniczonej aktywności inwestycyjnej samorządów oraz spadającego wolumenu nowych zamówień ogłaszanych przez państwowych zarządców infrastruktury kolejowej i drogowej. Wciąż optymalizujemy realizację trudnych kontraktów, pozyskanych w latach 2016 - 2018. Aby systematycznie zmniejszać ich udział w naszym portfelu zamówień, pracujemy nad naborem 'zdrowych' kontraktów z zakresu budownictwa drogowego, kolejowego, miejskiego transportu szynowego, specjalistycznych usług budowlanych oraz energetyki" - napisał prezes Jakub Lechowicz w liście załączonym do raportu.

W 2021 roku Grupa Trakcja osiągnęła przychody w wysokości 1 424 841 tys. zł, które zwiększyły się o 6% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Koszt własny sprzedaży w okresie 12 miesięcy 2021 roku wzrósł o 3% i osiągnął wartość 1 367 203 tys. zł. Wynik brutto ze sprzedaży Grupy w 2021 roku osiągnął wartość 57 638 tys. zł, co stanowi wzrost o 50 376 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym wartość po przekształceniu wyniosła 7 262 tys. zł. Marża zysku brutto na sprzedaży w omawianym okresie wyniosła 4,0% wobec 0,5% w okresie porównywalnym. Na poziom wyniku brutto ze sprzedaży w 2021 roku, najistotniejszy wpływ miały czynniki związane z sytuacją w jednostce dominującej oraz jej największej spółce zależnej AB Kauno Tiltai, czytamy w raporcie.

Jednostka dominująca osiągnęła w 2021 roku zysk brutto ze sprzedaży w kwocie 15 291 tys. zł, co stanowi poprawę o 39 791 tys. zł w stosunku do 2020 roku, kiedy to spółka osiągnęła ujemny wynik brutto ze sprzedaży w kwocie -24 500 tys. zł. Czynniki, które miały największy pozytywny wpływ na poziom marży zysku brutto ze sprzedaży w jednostce dominującej w 2021 roku, w szczególności w okresie III i IV kwartału 2021 roku, to m.in. zwiększenie zakresu robót na wybranych kontraktach, które pozytywnie wpłynęło na poprawę marży poprzez ujęcie w budżetach tych kontraktów dodatkowych przychodów; uwzględnienie w budżetach wybranych kontraktów dodatkowych przychodów wynikających z waloryzacji umów kontraktowych, w związku ze wzrostem indeksów cen zawartych w umowach; optymalizacja techniczna niektórych projektów, która polegała na zmianie technologii zaakceptowanej przez zamawiających, co wpłynęło na obniżenie zabudżetowanych kosztów kontraktów; optymalizacja organizacyjna skutkująca wzrostem efektywności na wybranych kontraktach. Natomiast negatywny wpływ na przychody i poziom zysku brutto ze sprzedaży, miało wydłużone procedowanie umów kredytów bankowych i pożyczek przekładające się na ograniczone możliwości finansowania kapitału obrotowego spółki w I połowie 2021 roku. Kolejnym czynnikiem mającym negatywny wpływ na marże kontraktowe, zwłaszcza w powiązaniu z brakiem możliwości wcześniejszego zakupu materiałów potrzebnych do realizacji kontraktów, z przyczyn wyżej podanych, miał wzrost cen materiałów, zwłaszcza produktów stalowych, produkty wykonane z miedzi, wyrobów z tworzyw sztucznych, odnotowany szczególnie w I półroczu 2021 roku, wyjaśnia Trakcja.

Grupa Kauno Tiltai wypracowała w 2021 roku zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 37 743 tys. zł, co stanowi wzrost o 8 293 tys. zł w stosunku do 2020 roku. Głównym czynnikiem mającym wpływ na wynik miało rozpoznanie przez spółkę AB Kauno Tiltai dodatkowej marży na zakończonym kontrakcie będącym przedmiotem sporu sądowego pomiędzy spółką a Inwestorem - AB Lietuvos geležinkeliai. W IV kwartale 2021 roku nastąpiło rozstrzygnięcie sprawy przez sąd oraz podpisano ugodę, na mocy której inwestor został zobowiązany do zapłaty

odszkodowania oraz zrezygnował z jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy. W związku z rozstrzygnięciem sporu spółka dokonała rozwiązania rezerwy na przewidywaną stratę na kontrakcie. Kolejnym istotnym czynnikiem mającym dodatni wpływ na wysokość marży ze sprzedaży w Grupie Kauno Tiltai było ugodowe, wcześniejsze zakończenie kontraktu kolejowego realizowanego przez spółkę AB Kauno Tiltai. W związku z odstąpieniem przez inwestora od kontynuowania projektu, spółka dokonała rozwiązania rezerwy na przewidywaną stratę na kontrakcie, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 3,86 mln zł wobec 70,48 mln zł straty rok wcześniej.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 424,84 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)