Reklama

"Z zastrzeżeniem spełnienia się warunku wypłaty dywidendy, dzień dywidendy został ustalony na 23 września 2022 r., a wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach w następujących terminach: a) 4 października 2022 r. - wypłata kwoty 6 037 500 zł tytułem pierwszej raty dywidendy (tj. 0,1 zł na jedną akcję); oraz b) 21 grudnia 2022 r. - wypłata kwoty 6 037 500 zł tytułem drugiej raty dywidendy (tj. 0,1 zł na jedną akcję).

Dywidendą objętych zostanie 60 375 000 akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

W przypadku braku spełnienia się warunku do 16 września 2022 r. zysk netto spółki za rok 2021 zostanie podzielony w ten sposób, że:

1) kwota 20 mln zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabywania przez spółkę akcji własnych, oraz

2) kwota 16,71 mln zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Zgodnie z podjętą uchwałą zarząd zobowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia spełnienia się lub braku spełnienia się warunku wypłaty dywidendy niezwłocznie po powzięciu wiadomości o spełnieniu się lub braku spełnienia, najpóźniej w dniu 16 września 2022 r. Spółka niezwłocznie po powzięciu wiadomości poinformuje o tym w formie raportu bieżącego.

"W uzasadnieniu do uchwały ZWZ wskazano, iż spółka obecnie dysponuje środkami finansowymi z zysku, które będzie mogła wypłacić akcjonariuszom po spełnieniu warunku, w związku z czym uchwała ZWZ przewiduje warunkową wypłatę dywidendy przez spółkę. Uchwała ZWZ przewiduje wypłatę dywidendy w dwóch ratach, co uzasadnione jest względami zarządzania płynnością w spółce. Drugą formą dystrybucji zysku jest utworzenie kapitału rezerwowego celem sfinansowania przyszłego skupu akcji własnych dopuszczonego zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem spółki. W związku z powyższym w celu przeprowadzenia w przyszłości skupu akcji własnych, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych konieczne jest utworzenie kapitału rezerwowego (funduszu) z przeznaczeniem na rozliczenie ceny nabycia akcji, powiększonej o koszty nabycia. Z kolei szczegółowe zasady skupu akcji, o których mowa w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, powinny zostać określone przez kolejne walne zgromadzenie" - czytamy dalej.

Wcześniej w czerwcu Wielton zarekomendował niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całości zysku za 2021 rok, w kwocie 36,71 mln zł, na kapitał zapasowy. Podejmując uchwałę, zarząd Wieltonu uwzględnił - jak podkreślał - aktualną, jak i spodziewaną sytuację makroekonomiczną i rynkową wynikającą ze zmian sytuacji geopolitycznej będących wynikiem wojny napastniczej Rosji z Ukrainą, a także wpływ efektów pandemii. W opinii zarządu, przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy miało zapewnić, poprzez pozostawienie wypracowanych środków w spółce, płynność finansową na wyższym poziomie, podano wtedy.

W 2021 r. Wielton wypłacił 19,92 mln zł dywidendy, tj. 0,33 zł na akcję, z zysku za 2020 rok.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 2,7 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)