Zysk operacyjny wyniósł 62,49 mln zł wobec 86,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody razem sięgnęły 198,12 mln zł w 2021/2022 r. wobec 200,3 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W tym okresie grupa zanotowała rekordowy w swojej historii poziom spłat z portfeli wierzytelności. W skali całego roku osiągnął on pułap 279 mln zł, co stanowi wzrost względem roku poprzedzającego aż o 25%. Wysokie odzyski zarówno w procesach sądowo-egzekucyjnych, jak i polubownych pozwoliły grupie na osiągnięcie przychodów na poziomie 198,1 mln zł i wypracowanie zysku netto [ogółem] wysokości 31,5 mln zł. EBITDA gotówkowa wyniosła z kolei 162,1 mln zł i jest to rezultat o 34% lepszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wysokie poziomy wpłat i przychodów netto pozwoliły na pokaźną redukcję wskaźników zadłużenia i utrzymanie ich na poziomach znacznie niższych niż przyjęte limity. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych został zmniejszony do poziomu 0,94, a długu netto do EBITDA gotówkowej do 1,79 (w poprzednim roku było to odpowiednio 1,44 i 3,14). Grupa szacuje, że ERC (Estimated Remaining Collection) - czyli spodziewana wartość odzysków z tytułu spłat z posiadanych portfeli wierzytelności - wyniosła na koniec roku obrotowego prawie 1,1 mld zł, podano także.

Na obniżenie wyników osiągniętych przez grupę wpłynęła konieczność dokonania odpisu z powodu aktualizacji wyceny aktywów rosyjskich. Kredyt Inkaso sukcesywnie od 3 lat ograniczało swoją działalność w Rosji, nie dokonywało nowych inwestycji i skupiało się wyłącznie na obsłudze posiadanych, wygasających już portfeli. Jest to część przyjętej przez organizację strategii, polegającej na skoncentrowaniu się na rynkach UE. W wyniku konfliktu zbrojonego z udziałem Federacji Rosyjskiej, sankcji, jakie zostały nałożone na ten kraj i działań odwetowych zaistniała konieczność dokonania księgowego odpisu części aktywów związanych z tym rynkiem, które wciąż pozostawały w posiadaniu grupy, na łączną kwotę 12,6 mln zł. Odpisy te mają naturę niegotówkową i nie wpływają w żaden sposób na bezpieczeństwo finansowe grupy. Po ich dokonaniu wartość portfeli związanych z tym rynkiem stała się nieistotna dla bilansu grupy, podkreśla spółka.

"Grupa Kredyt Inkaso osiąga bardzo dobre wyniki finansowe oraz stale zwiększa swoją sprawność operacyjną, co znalazło odzwierciedlenie w opublikowanym właśnie sprawozdaniu. Organizacja cieszy się także zaufaniem inwestorów i pokazała to ostatnio podczas operacji refinansowania zadłużenia na łączną kwotę 158 mln zł, która znacząco przedłużyła zapadalność zadłużenia obligacyjnego. Zespół Kredyt Inkaso jest w związku z tym gotów na nowe wyzwania i zwiększenie aktywności inwestycyjnej. Jesteśmy teraz dobrze przygotowani do zakupu nowych portfeli, zarówno pod względem finansowania, jak i efektywności operacyjnej. Pozwoli nam to zwiększyć skalę działania w naszych kluczowych geografiach, czyli Polsce, Rumunii i Bułgarii" - podsumował prezes Maciej Szymański, cytowany w materiale.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021/2022 r. wyniosła 14,22 mln zł wobec 15,26 mln zł straty rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

(ISBnews)