Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 3 907 mln zł wobec 980 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 5 469 mln zł wobec 1 802 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30 973 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 10 432 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 4 839 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 434 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 78 372 mln zł w porównaniu z 24 985 mln zł rok wcześniej.

"Dzięki dywersyfikacji działalności i źródeł przychodów, grupa kapitałowa PGNiG jest w stanie wypracować solidne wyniki finansowe mimo bezprecedensowej sytuacji na rynku gazu ziemnego w Europie. Głównym motorem wzrostu jest nasza działalność wydobywcza, co wynika nie tylko z rekordowych cen surowców, ale także zdecydowanego zwiększenia produkcji gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym" - skomentowała prezes Iwona Waksmundzka-Olejniczak, cytowana w komunikacie.

Wynik EBITDA wyniósł 15,07 mld zł w I poł. 2022 r. i był wyższy o 190% r/r. Wysokie ceny węglowodorów i wzrost wydobycia spowodowały, że segment Poszukiwanie i Wydobycie wypracował aż 89% dodatniego wyniku EBITDA grupy. W takim ujęciu segmenty Dystrybucja i Wytwarzanie odpowiadały za, odpowiednio, 7% i 4% wyniku. Wkład segmentu Obrót i Magazynowanie był ujemny obniżając EBITDA Grupy PGNiG o 3,6 mld złotych. Rok wcześniej, po sześciu miesiącach, udział poszczególnych segmentów w EBITDA grupy wynosił: Poszukiwanie i Wydobycie - 53%, Dystrybucja - 30%, Wytwarzanie - 12%, Obrót i Magazynowanie - 5%, podano także.

"Struktura EBITDA odzwierciedla wpływ wysokich cen węglowodorów na działalność GK PGNiG. O ile sprzyjają one wynikom segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, o tyle dla segmentu Obrót i Magazynowanie oznaczają istotny wzrost kosztów i zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Mocne fundamenty biznesowe grupy kapitałowej pozwalają nam jednak zabezpieczyć te potrzeby, również z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego" - wskazała Waksmundzka-Olejniczak.

W I półroczu 2022 roku przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie wyniosły 17,63 mld zł i były pięciokrotnie wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku. Wynik EBITDA sięgnął 16,67 mld zł i był sześciokrotnie wyższy niż przed rokiem. O poprawie wyników zdecydowały dwa czynniki - wzrost wydobycia własnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i wysokie notowania węglowodorów.

"W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku GK PGNiG wyprodukowała 3,48 mld m3 gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy), wobec 2,34 mld rok wcześniej, co oznacza wzrost o prawie 50% rok do roku. Wydobycie własne gazu przez GK PGNiG w Norwegii zwiększyło się z 0,39 mld do 1,54 mld m3. Wydobycie ropy wzrosło o prawie 21% - z 608 tys. do prawie 739 tys. ton, z czego na złoża norweskie przypadło 429,6 tys. ton wobec 283 tys. ton w I półroczu 2021 roku" - czytamy dalej.

Drugim czynnikiem wpływającym na wyniki segmentu Poszukiwanie i Wydobycie były ceny węglowodorów - średnia arytmetyczna notowań gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii wyniosła w I półroczu 2022 r. 472 zł za MWh, a więc o 333% więcej niż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku. Średnia notowań ropy Brent w tym okresie sięgnęła 453 złotych za baryłkę wobec 244 złotych rok wcześniej (wzrost o 86%).

Przychody segmentu Obrót i Magazynowanie wyniosły w I półroczu 2022 r. 72,57 mld zł i były o 273% wyższe niż przed rokiem. Wynik EBITDA był ujemny i wyniósł -3,61 mld zł wobec 0,27 mld zł na plus w analogicznym okresie 2021 roku. Strata operacyjna segmentu w I półroczu tego roku była wynikiem przede wszystkim wysokich kosztów pozyskania i obrotu surowcami.

"Łączny wolumen sprzedaży gazu poza GK PGNiG wyniósł 18,6 mld m3, a więc był o 2% wyższy niż przez pierwsze sześć miesięcy 2021 roku. Jeżeli jednak pominąć jednorazową transakcję sprzedaży 0,9 mld m3 gazu na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która została zrealizowana w marcu 2022 r., wolumen sprzedaży paliwa gazowego przez GK PGNiG zmniejszył się rok do roku o prawie 3%. Spadek dotyczył przede wszystkim rynku krajowego, na którym GK PGNiG sprzedała 14,14 mld m3 - o 7% mniej niż przed rokiem. Zmniejszenie sprzedaży to przede wszystkim skutek niższego zapotrzebowania na gaz do celów grzewczych oraz redukcji popytu w odpowiedzi na wysokie ceny paliwa gazowego na rynku. W segmencie największych odbiorców gazu GK PGNiG spadek sprzedaży był największy i wyniósł 19% rok do roku, do 3,33 mld zł (z pominięciem sprzedaży gazu do RARS)" - podano również.

W I półroczu 2022 r. zasadniczej zmianie uległa struktura pozyskania gazu przez GK PGNiG z zagranicy. Udział importu gazu z kierunku wschodniego spadł do 37% względem 58% rok wcześniej; udział importu LNG wzrósł do 34% wobec 25% w tym samym okresie 2021 r.; udział dostaw z kierunku zachodniego i południowego wzrósł do 29%, podczas gdy rok wcześniej wynosił 17%. Zmiany w strukturze kierunków pozyskania gazu z zagranicy spowodowane były przede wszystkim zaprzestaniem przez Gazprom realizacji dostaw w ramach kontraktu jamalskiego, co nastąpiło 27 kwietnia, oraz decyzją o intensyfikacji dostaw skroplonego gazu ziemnego, którą PGNiG podjęło w związku z napiętą sytuacją na europejskim rynku gazu spowodowaną rosyjską agresją na Ukrainę. Dynamiczny wzrost importu LNG był możliwy m.in. dzięki zwiększeniu dostępnych mocy regazyfikacyjnych terminalu LNG w Świnoujściu oraz rezerwacji przez PGNiG mocy regazyfikacyjnych w terminalu w Kłajpedzie na Litwie, gdzie w I półroczu 2022 r. PGNiG odebrało 3 dostawy skroplonego gazu ziemnego.

Przychody w segmencie Dystrybucja były stabilne i wyniosły 2,9 mld zł. Wynik EBITDA spadł o 10% do 1,4 mld zł, wobec 1,55 mld zł rok wcześniej.

Wolumen dystrybuowanego gazu w I półroczu 2022 r. wyniósł 6,53 mld m3 i był niższy o 11% r/r, czego przyczyną był m.in. spadek zapotrzebowania na gaz do celów grzewczych. Średnia temperatura powietrza w I półroczu 2022 r. wyniosła 8 st. Celsjusza, a więc była o 1,3 st. wyższa r/r.

W pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. przychody segmentu Wytwarzanie ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej wyniosły 3,67 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 118% Wynik EBITDA wzrósł o 10% rok do roku i wyniósł 0,7 mld złotych.

"Źródłem poprawy wyników była przede wszystkim sprzedaż energii elektrycznej, której wolumen produkcji wzrósł o 50% do 2,76 TWh, podczas gdy rok wcześniej wyniósł 1,83 TWh. Jednocześnie wzrosły ceny hurtowe energii, które w I półroczu tego roku wyniosły średnio 364 zł za MWh wobec 235 zł za MWh w tym samym okresie 2021 roku" - czytamy w materiale.

Wolumen produkcji ciepła wyniósł 23,92 PJ i był na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego, jednak w efekcie zatwierdzenia wyższych taryf grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła o 27% rok do roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 2 291 mln zł wobec 1 870 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)