"Wezwanie jest ogłaszane na 8 724 854 akcje Archicom [...] uprawniające łącznie do 10 838 468 głosów na walnym zgromadzeniu, to znaczy:

a) 6 611 240 akcji zwykłych na okaziciela serii A, z których jedna taka akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu, uprawniających łącznie do wykonywania 6 611 240 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowią łącznie ok. 20,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz ok. 25,75% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym [...] oraz

Reklama

b) 2 113 614 akcji imiennych serii B1, z których jedna taka akcja uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu, uprawniających łącznie do wykonywania 4 227 228 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowią łącznie ok. 13,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz ok. 8,23% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym" - czytamy w komunikacie.

Czas trwania wezwania jest następujący:

- data ogłoszenia wezwania: 23 sierpnia 2022 r.

- data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 24 sierpnia 2022 r.

- data zakończenia przyjmowania zapisów: 22 września 2022 r.

- planowana data transakcji nabycia akcji zwykłych na GPW: 27 września 2022 r.

- planowana data transakcji nabycia akcji imiennych: 27 września 2022 r.

- planowana data rozliczenia transakcji nabycia akcji: 28 września 2022 r.

Według raportu Archicom za I kw. br., kapitał zakładowy spółki wynosił 256 703 430 zł i dzielił się na 25 670 343 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego, który w najbliższych miesiącach planuje rozpocząć projekty w innych dużych, polskich miastach. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Należy do Echo Investment.

(ISBnews)