Zysk operacyjny wyniósł 147,81 mln zł wobec 34,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 201,88 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 96,51 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2022 r. spółka miała 135,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 42,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 284,42 mln zł w porównaniu z 173,2 mln zł rok wcześniej.

Z uwagi na dokonane przeszacowania portfeli wierzytelności osiągnięty przez nas zysk na działalności operacyjnej wyniósł 180,6 mln zł i był o 114,8 mln zł wyższy niż w roku ubiegłym. Z kolei EBITDA gotówkowa, czyli zysk z działalności operacyjnej oczyszczony między innymi o wynik z tyt. przeszacowań i wpływu wyceny akcji Kredyt Inkaso wyniosła 119,4 mln zł i była o 2% wyższa niż w pierwszym półroczu 2021 roku. Świadczy to o utrzymywaniu wysokiego poziomu efektywności działania" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Dzięki mocnym fundamentom finansowym, z niskim zadłużeniem odsetkowym na czele, efektywnym operacjom, know-how oraz przewagom technologicznym, możemy dziś stawiać sobie za cel znaczący wzrost skali działalności grupy w kolejnych latach" - skomentował prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2022 r. wyniosła 22,45 mln zł wobec 10,14 mln zł straty rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 339,07 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)