"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,1 zł, ale nie wyższą niż 12 500 000 zł do kwoty nie wyższej niż 69 925 512,2 zł poprzez emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 125 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,1 zł każda" - czytamy w nowym projekcie.

Prawo poboru wszystkich akcji serii P dotychczasowych akcjonariuszy zostaje wyłączone w całości, podano.

Reklama

Wcześnie spółka podała, że celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii P jest umożliwienie spółce osiągnięcia jej celów strategicznych oraz ułatwienia dalszego rozwoju działalności spółki. Wpływy z emisji akcji serii P zamierza się wykorzystać w celu wzmocnienia pozycji finansowej spółki i poziomu wskaźnika LtV (loan to value ratio) zgodnego ze średniookresowym celem przyjętym przez spółkę przy jednoczesnym umożliwieniu spółce realizacji jej planów akwizycji i rozwoju.

Grupa GTC jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)