"Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju. Z uwzględnieniem zastrzeżenia zawartego poniżej, akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 1,7 zł za jedną akcję spółki. Od Comsa S.A.U. z siedzibą w Barcelonie (Hiszpania) akcje będą nabywane po cenie 1,7 zł za jedną akcję" - czytamy w informacji.

19 listopada 2021 r. ARP jako kupujący oraz Comsa, będąca akcjonariuszem spółki, jako sprzedająca, zawarły przedwstępną umowę w sprawie zbycia akcji w ramach wezwania na sprzedaż akcji Trakcji.

Reklama

"W związku z tym, iż wzywający 2 [tj. PKP PLK] posiada już kontrolę nad spółką, a wzywający 1 [tj. ARP], który jest jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania, wskutek przeprowadzenia wezwania nie uzyska kontroli nad spółką, wzywający 1 nie ma obowiązku uzyskania zgody na koncentrację. […] Wzywający nie planują wycofać akcji spółki z obrotu giełdowego (delisting)" - czytamy dalej.

29 sierpnia 2022 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Trakcji o 200 mln zł do kwoty 269,16 mln zł poprzez emisję 250 mln akcji serii E. Walory te objęło PKP PKL za wkład pieniężny w wysokości 200 mln zł. W efekcie PKP PLK posiadają akcje Trakcji stanowiące ok. 74,31% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym, uprawniających tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 424,84 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)