"Zarząd emitenta wyjaśnia, że przedmiotowa decyzja, jest podyktowana następującymi względami.

W ocenie zarządu, zasadnym jest uznanie, iż w dniu 11 stycznia 2023 roku, a więc w dniu doręczenia emitentowi przez Tauron Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie, adresowanego do emitenta, E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu - spółki, w której emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań na kwotę łączną 1 312 440 218,91 zł [...] zaistniał stan niewypłacalności emitenta.

Reklama

Niezależnie bowiem od tego, że [...] emitent kwestionuje w całości istnienie wierzytelności Tauron Wytwarzanie, to doręczenie emitentowi wezwania istotnie i negatywnie wpływa, a co najmniej może wpłynąć, na sytuację faktyczną i otoczenie emitenta" - czytamy w komunikacie.

Kluczowymi dla kontynuacji działalności są:

1. zakończenie z powodzeniem tzw. procesu inwestorskiego, a więc znalezienie dla Rafako inwestora, który nabyłby od PBG 7 665 999 akcji oraz od Multaros Trading Company Limited 34 800 001 akcji, a także udzieliłby finansowania;

2. zawarcie ugód lub porozumień z kluczowymi kontrahentami;

3. realizacja zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, zatwierdzonego prawomocnie przez Sąd Rejonowy w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 stycznia 2021 roku;

4. zapewnienie źródeł finansowania umożliwiających pozyskanie przez nowych kontraktów, wymieniono.

W ocenie Rafako, doręczenie wezwania, łącznie ze związanym z tym zagrożeniem skorzystania przez Tauron Wytwarzanie z ustanowionych przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania kontraktu, opiewających na kwotę łączną 549 820 561,76 zł dalece negatywnie wpływa na dotychczasowe predykcje i prognozy odnośnie do osiągnięcia powyższych celów, dodano.

"Zarząd emitenta liczy się bowiem z tym, że w świetle sporu emitenta z Tauron Wytwarzanie odnośnie do roszczeń zgłoszonych w wezwaniu, z uwzględnieniem zagrożenia skorzystania przez Tauron Wytwarzanie z ustanowionych przez wykonawcę z kontraktu gwarancji należytego wykonania kontraktu, które niezależnie od tego, czy będzie zasadne w świetle faktów i prawa, może skutkować skierowaniem przez gwarantów roszczeń wobec emitenta, żaden podmiot nie będzie zainteresowany inwestycją w emitenta w ramach procesu inwestorskiego" - czytamy dalej.

"Zaistniały stan rzeczy, związany z postawą Tauron Wytwarzanie wyrażającą się w doręczeniu wezwania, nie daje w ocenie zarządu emitenta, również podstaw do pozytywnych predykcji i prognoz odnośnie do zawarcia przez emitenta i Tauron Wytwarzanie ugody w ramach prowadzonej mediacji. Stan ten, może również wpłynąć negatywnie na trwające mediacje i negocjacje z pozostałymi kluczowymi kontrahentami emitenta" - podkreślono.

Potencjalne skorzystanie przez Tauron Wytwarzanie z ustanowionych przez wykonawcę z kontraktu gwarancji, według predykcji i prognoz Rafako uniemożliwi, a co najmniej istotnie ograniczy, możliwość ustanawiania przez nie zabezpieczeń kontraktowych na potrzeby pozyskania nowych kontraktów, dodano.

"Z tego też względu, z ostrożności i celem wypełnienia obowiązków nałożonych prawem na zarząd emitenta, podjęto decyzję o zamiarze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta, a nadto w tym samym dniu rozpoczęto prace nad rzeczonym wnioskiem, w trakcie których to prac kontynuowane będą oceny odnośnie do kwestii zaistnienia stanu niewypłacalności emitenta, a także analizowane przyszłe zdarzenia dotyczące emitenta i jego otoczenia" - zakończono w komunikacie.

Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Tauron Polska Energia - podjęła wczoraj decyzję o skierowaniu do członków konsorcjum w składzie: Rafako i Mostostal Warszawa oraz podwykonawcy E003B7 (spółka zależna Rafako) wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań wynikających z realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Do wezwania załączono notę wystawioną na łączną kwotę 1 312 440 218,91 zł, podał Tauron. Wykonawcy został wyznaczony termin 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

Rafako uważa, że wezwanie Taurona do zapłaty kar umownych i odszkodowania w związku z realizacją kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie oraz wystawienie noty na łączną kwotę 1 312,44 mln zł jest bezprawne i całkowicie bezzasadne, podała spółka w odpowiedzi na wezwanie.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)