"Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (PZU SA, Spółka) informuje, że w dniu 23 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze składu Zarządu PZU SA następujące osoby:

• Panią Beatę Kozłowską-Chyłę, która pełniła funkcję Prezesa Zarządu PZU SA,

• Pana Ernesta Bejdę, który pełnił funkcję Członka Zarządu PZU SA,

Reklama

• Panią Małgorzatę Kot, która pełniła funkcję Członka Zarządu PZU SA,

• Pana Krzysztofa Kozłowskiego, który pełnił funkcję Członka Zarządu PZU SA,

• Pana Piotra Nowaka, który pełnił funkcję Członka Zarządu PZU SA,

• Panią Małgorzatę Sadurską, która pełniła funkcję Członka Zarządu PZU SA.

Uchwały o odwołaniach nie zawierały informacji o przyczynach odwołania oraz weszły w życie z chwilą podjęcia.

Zgodnie z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych, mandaty odwołanych Członków Zarządu PZU SA wygasają wskutek odwołania ze składu Zarządu Spółki" - poinformowano w komunikacie.

Kto przejmie wykonywanie czynności Prezesa Zarządu PZU SA?

"Jednocześnie, Rada Nadzorcza PZU SA podjęła uchwały w sprawie delegowania Członków Rady Nadzorczej PZU SA:

• Pani Anity Elżanowskiej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PZU SA, do czasu powołania Prezesa Zarządu PZU SA, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,

• Pana Michała Bernaczyka do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PZU SA na okres 3 miesięcy.

Uchwały o delegowaniu Członków Rady Nadzorczej PZU SA do czasowego wykonywania czynności Prezesa i Członka Zarządu PZU SA weszły w życie z chwilą podjęcia" - przekazano w komunikacie.

Kim jest Anita Elżanowska?

Anita Elżanowska - "adwokatka, ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada ponad 23 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego oraz w administracji publicznej.

W ramach własnej kancelarii adwokackiej świadczy usługi doradztwa prawnego odnoszące się m.in. do procedur zakupowych, obsługi korporacyjnej oraz umów. Świadczyła usługi dla przedsiębiorców, w tym największych spółek z udziałem skarbu państwa, międzynarodowych korporacji jak i podmiotów z sektora MŚP, uczelni wyższych, samorządów i jednostek administracji.

Wspiera przedsiębiorców w opracowaniu / weryfikacji oraz stosowaniu transparentnych, konkurencyjnych procedur. Łączy prawne aspekty stosowania procedur z realizacją celów biznesowych procesu zakupowego.

Obsługuje spory sądowe i pozasądowe. Obsługuje projekty współfinansowane ze środków UE, w tym świadczy usługi na etapie kontroli tych projektów.

Prowadziła projekty jako ekspert Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD). Była Wiceprezeska Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialna za kontrolę, analizy funkcjonowania systemu oraz współpracę międzynarodową.

Była Dyrektorka Biura Przetargów Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o., gdzie opracowała i wdrożyła wewnętrzne procedury zakupowe oraz odpowiadała za procesy zakupowe i inwestycyjne.

W latach 2000-2007 pracowała w Urzędzie Zamówień Publicznych, początkowo w Departamencie Prawnym, a następnie, w latach 2004 - 2007, na stanowisku Dyrektorki Departamentu Kontroli, w tym od 2003 roku urzędnik służby cywilnej.

Były wykładowca akademicki w Szkole Głównej Handlowej (studia podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami UE) oraz na Wydziale Prawa SWPS. Prelegentka wielu konferencji, w tym międzynarodowych. Autorka publikacji, w tym książkowych, dotyczących procedur zamówień publicznych" - zaznaczono w komunikacie.

Kim jest Michał Bernaczyk?

Michał Bernaczyk "jest radcą prawnym i profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego zatrudnionym w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Ukończył studia magisterskie prawa w 2003 r. W 2007 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2015 r. doktora habilitowanego.

Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę porównawczego prawa konstytucyjnego, dostęp do informacji oraz ich ochronę w prawie publicznym i prywatnym, wpływ państwa na ustrój społeczno-gospodarczy i publicznoprawne formy prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności wpływ postępu technologicznego na instytucje prawa konstytucyjnego (tzw. cyfrowy konstytucjonalizm). Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu i praktykuje we wrocławskiej Kancelarii Szostek, Bar i Partnerzy, zajmując się obsługą prawną podmiotów administracji publicznej oraz przedsiębiorców. Jego specjalizacja obejmuje zagadnienia związane z dostępem do danych, ich ponownym wykorzystywaniem, świadczeniem usług cyfrowych, ochroną danych osobowych. Wykonuje zastępstwo procesowe skarżących w postępowaniach sądowych, sądowoadministracyjnym przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Jest ekspertem zewnętrznym Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pełnił funkcję stałego doradcy Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Jest wielokrotnym laureatem indywidualnych i zespołowych nagród Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauczycieli akademickich za oryginalne i twórcze osiągnięcie naukowe. Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz jest autorem licznych publikacji naukowych w formie monografii, komentarzy i artykułów naukowych opublikowanych w Polsce i zagranicą" - podano w informacji.