"W trakcie przeglądu opcji strategicznych emitent lub jego doradcy prowadzili rozmowy z potencjalnymi partnerami zarówno branżowymi, jak i finansowymi z Polski oraz z zagranicy, którzy wyrazili niewiążące zainteresowanie przejęciem części akcji lub inwestycją w spółkę. Zdecydowana większość tych podmiotów pochodziła z zagranicy" - czytamy w komunikacie.

Po szczegółowej analizie dostępnych możliwości zarząd spółki postanowił podjąć decyzje, które pozwolą jej na utrzymanie głównego celu strategicznego przy jednoczesnym zachowaniu własnej autonomii.

"Po pierwsze, spółka zdecydowała się nie kontynuować rozmów z potencjalnymi inwestorami finansowymi i branżowymi zainteresowanymi przejęciem większościowego pakietu akcji spółki ze względu na duże ryzyko utraty jej nadrzędnych celów strategicznych. Na obecnym etapie byłoby to niezgodne z kulturą organizacji, jak również ograniczałoby w sposób istotny potencjał wzrostu wartości spółki w kolejnych latach, szczególnie biorąc pod uwagę realizowane i planowane przez nią projekty. Zarząd spółki nie może jednak wykluczyć rozważenia takiej opcji w przyszłości" - czytamy dalej.

Po drugie, w celu wzmocnienia swojej pozycji na rynkach międzynarodowych spółka zdecydowała o podjęciu na zasadzie czasowej wyłączności rozmów dotyczących strategicznej współpracy z jednym z podmiotów branżowych, który w ramach przeglądu opcji strategicznych okazał się mieć największą wartość dodaną dla spółki.

"Emitent przewiduje, że ewentualna współpraca ze wskazanym podmiotem powinna być sformalizowania w drugim kwartale bieżącego roku" - czytamy także.

Spółka podkreśliła, że nie rozważała, ani nie rozważa konieczności pozyskania finansowania w drodze nowej emisji akcji w bliskiej przyszłości.

"Co więcej, spółka posiadając wolne środki finansowe ma możliwość dokonywania inwestycji mających na celu wzrost jej wartości fundamentalnej. W związku z tym zarząd spółki rozważa podejmowanie inwestycji w spółki komplementarne do działań emitenta w celu wzrostu jego możliwości produkcyjnych i sprzedażowych" - podano także.

Po czwarte, zarząd spółki podjął także decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom przeniesienia notowań spółki na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w terminie umożliwiającym pierwsze notowanie w roku 2022.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)