- Od początku tego roku konsekwentnie prezentujemy bardzo dobre wyniki. Po trzech kwartałach wypracowaliśmy ponad dwukrotnie wyższy zysk rok do roku, osiągając już w tej części roku poziom 127% wyniku za cały rok 2020. Wskaźnik ROE za ten okres wyniósł 17,9%, co oznacza poprawę rok do roku aż o 8,6 punktu procentowego i przekroczenie poziomu założonego w strategii. Pierwszy raz w historii PZU po trzecim kwartale roku przekroczyliśmy próg 18 mld zł przypisu składki – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Zysk netto Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej wyniósł po trzech kwartałach 2021 r. 2,43 mld zł. Jest to wzrost o 104% rok do roku i najwyższy wynik zanotowany za ten okres w ciągu ostatnich 6 lat. Oznacza to zwrot na kapitale (ROE) po okresie styczeń-wrzesień br. na poziomie 17,9% (wobec 9,3% w tym samym okresie 2020 r.). - To rezultaty osiągnięte przede wszystkim dzięki rosnącej sprzedaży i dobrej rentowości produktów ubezpieczeniowych. Jest to efekt wielkiego zaufania, jakim darzą nas klienci oraz pracy i zaangażowania naszych pracowników, agentów, współpracujących z nami multiagencji, brokerów – dodaje prezes PZU.

Grupa PZU osiągnęła także dobry wynik inwestycyjny – przy bardzo niskich wówczas stopach procentowych, zwrot na portfelu przekroczył stopę wolną od ryzyka o 3 p.p. w samym III kw. i o 5 p.p. po trzech kwartałach 2021 r. Działalność bankowa (Bank Pekao i Alior Bank) wniosła do wyniku netto Grupy w III kw. 177 mln zł.

Większy popyt na ubezpieczenia PZU

Reklama

Składka przypisana brutto po trzech kwartałach 2021 r. wzrosła o 5,5% rok do roku - do 18,3 mld zł, a w samym III kw. do 5,9 mld zł, co również oznacza wzrost o 5,5% r/r. To oznacza, że PZU osiągnął rekordową sprzedaż ubezpieczeń w tej części roku.

W samym III kw. br. składka w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosła o 10% rok do roku (do 3,16 mld zł), przy czym sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych wzrosła o 4% r/r, a w przypadku ubezpieczeń innych niż komunikacyjne aż o 20% r/r. (do 1,14 mld zł). – Dynamiczny rozwój oferty pozakomunikacyjnej jest tym bardziej istotny, że dywersyfikuje nasz segment majątkowy i zmniejsza wpływ na jego rentowność ubezpieczeń komunikacyjnych, które są pod presją m.in. niskich cen polis i rosnących kosztów napraw - wskazuje Tomasz Kulik, członek zarządu PZU i dyrektor finansowy.

W ubezpieczeniach na życie składka po trzech kwartałach 2021 r. wzrosła o 2,1% rok do roku. Na wyniki w tym segmencie w III kw. znacznie mniejszy wpływ miała zwiększona przez COVID-19 śmiertelność, dlatego rentowność w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosła do blisko 22%, czyli poziomu sprzed pandemii. Zwiększone zainteresowanie Polaków ochroną życia i zdrowia sprawiło, że najszybciej rósł popyt na indywidualne ubezpieczenia ochronne (wzrost o 23,4% r/r po trzech kwartałach br. i o 9,6% w samym III kw.).

Nowe produkty, kanały sprzedaży i obszary biznesowe

Grupa PZU, jedyny polski wśród największych konglomeratów finansowych działających w Unii Europejskiej, to dziś znacznie więcej niż ubezpieczenia - również usługi medyczne i zdrowotne, zarządzanie aktywami, usługi bankowe i wiele innych. - Trzeci kwartał potwierdził, że bardzo szybko i skutecznie realizujemy przyjętą w końcu marca br. strategię na lata 2021-2024. Chodzi nie tylko o osiągane wyniki, ale też o wdrażane nowe produkty, które budują spójne ekosystemy biznesowe oraz o wejście w nowe dla nas segmenty rynku i konsekwentny rozwój kanałów sprzedaży, w tym zewnętrznych. Choć pandemia wciąż rzuca cień na nasze życie i gospodarkę, PZU rozwija się dynamicznie – mówi prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

Wysoką dynamikę rozwoju pokazuje PZU Zdrowie. Przychody spółki po trzech kwartałach 2021 r. wyniosły bez mała 865 mln zł, rosnąc rok do roku o 26,3%. Szczególnie istotny był wzrost przychodów generowanych przez placówki – o 32,4% r/r, a także wzrost sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych o ponad 21% r/r. Liczba umów posiadanych przez PZU Zdrowie wzrosła do 2,9 mln.

Aktywa klientów zewnętrznych pod zarządzaniem (TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI) po trzech kwartałach tego roku wzrosły o 23% rok do roku - do 37,5 mld zł. W tym aktywa TFI PZU zwiększyły się o 26%, do 14,2 mld zł. W trzecim kwartale TFI PZU było w Polsce liderem pod względem napływu środków wśród „niebankowych” TFI. Wyróżnia je też korzystna struktura zgormadzonych aktywów, w której dominują te związane z trzecim filarem emerytalnym (PPE i PPK). Aktywa netto zgromadzone w PPK to już ponad 1,1 mld zł, czyli cztery razy więcej niż rok wcześniej i o 35% więcej niż we wcześniejszym kwartale br.

PZU sukcesywnie poszerza ofertę i zagospodarowuje różne obszary rynku finansowego. W trzecim kwartale br. zaoferował m.in. unikalne, samodzielne ubezpieczenia instalacji OZE dla klientów indywidualnych, gospodarstw rolnych i małych firm (PZU Eko Energia) oraz dla dużych klientów korporacyjnych (PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca), chroniące nie tylko urządzenia i infrastrukturę do produkcji odnawialnej energii, ale też korzyści osiągane z tego tytułu przez ich właścicieli. Ubezpieczyciel wszedł też na nowy rynek, wprowadzając abonamenty PZU Sport, których operatorem jest PZU Pomoc. Dają one użytkownikom dostęp do 2750 siłowni, klubów fitness i innych obiektów sportowo-rekreacyjnych w całej Polsce. PZU Sport to zapowiedziane w strategii dopełnienie ekosystemu pozapłacowych benefitów pracowniczych, oferowanych pracodawcom (ubezpieczenia majątkowe i na życie, abonamenty medyczne, pożyczki PZU Cash), który wkrótce zostanie zintegrowany na wspólnej platformie. Zaawansowane są też prace nad inną zaplanowaną w strategii platformą, która skupi cały ekosystem dotychczasowych i nowych produktów i usług PZU dla kierowców.

Bardzo szybko rozwija się sprzedaży ubezpieczeń PZU poprzez banki. Na rynku bancassurance narodowy ubezpieczyciel jest niekwestionowanym liderem. Po trzech kwartałach 2021 r. składka ubezpieczeniowa uzyskana przez PZU we współpracy ze wszystkimi bankami wyniosła 1,5 mld zł, rosnąc rok do roku o 33,4%. Jeszcze lepsze rezultaty przyniósł rozwój synergii z bankami z Grupy PZU. Składka pozyskana poprzez Bank Pekao i Alior Bank wzrosła rok do roku ponad dwukrotnie - do ponad 1 mld zł. Ta współpraca przynosi korzyści również bankom, np. na koniec sierpnia tego roku suma kredytów i depozytów pozyskanych przez PZU dla Pekao przekroczyła 860 mln zł.

Dobre perspektywy

- Oceniamy kompozycję wyników pozytywnie. Doceniamy znaczący spadek szkodowości w segmencie ubezpieczeń na życie, na uwagę zasługuje także bardzo wysoka dynamika sprzedaży ubezpieczeń majątkowych pozakomunikacyjnych oraz solidny wynik inwestycyjny na portfelu głównym. Niepokojący może wydawać się wzrost odszkodowań w ubezpieczeniach majątkowych, chociaż ich charakter w III kw. powinien być sezonowy. Na tle ubezpieczycieli europejskich PZU wyróżnia się bardzo wysoką rentownością i mocnymi wskaźniki kapitałowymi, które powinny być gwarantem dalszych sowitych dywidend. Po 9 miesiącach 2021 r. PZU zrealizowało 83% prognozy rocznej rynku co do zysku, co oznacza, że można oczekiwać pozytywnej rewizji konsensusu – ocenia Michał Konarski, analityk BM mBanku.

W listopadzie agencja S&P Global Ratings podtrzymała dla Grupy PZU ocenę ratingową na poziomie A- z perspektywą stabilną. To jedna z najwyższych ocen w polskim sektorze finansowym. Siłę kapitałową PZU oszacowano na najwyższym poziomie AAA. Nawet po uwzględnieniu wypłacenia przez spółkę dywidendy w rekordowej w tym roku na warszawskiej giełdzie wysokości ponad 3 mld zł, wskaźnik wypłacalności Solvency II pozostaje na poziomie znacznie przekraczającym 200%. To bufor bezpieczeństwa, dzięki któremu PZU jest dobrze przygotowany na każdy scenariuszu gospodarczy.