"Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB na koniec 2019 r. wyniosła 124,5 proc. i, ze względu na szybszy wzrost PKB aniżeli aktywów sektora finansowego, obniżyła się w porównaniu ze stanem na koniec 2018 r. Rozwój pośrednictwa finansowego, mierzony relacją wartości aktywów systemu finansowego do PKB, w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej wciąż charakteryzował się niskim poziomem, w porównaniu ze średnią wartością tego wskaźnika w krajach strefy euro" - czytamy w raporcie "Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2019 r."

W przypadku Czech wskaźnik ten wynosił w ub.r. 169,8 proc. (spadek o 3,2 pkt proc. r/r), Węgier - 131,1 proc. (spadek o 1,2 pkt r/r), Słowacji - 127,5 proc. (wzrost o 1,7 pkt r/r), zaś strefy euro - 488 proc. (wzrost o 22 pkt r/r).

"Na koniec 2019 r. aktywa instytucji tworzących polski system finansowy wyniosły 2,8 bln zł, tj. były o 4,6 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wzrost aktywów był spowodowany przede wszystkim zwiększeniem wartości aktywów sektora bankowego oraz takich niebankowych instytucji finansowych, jak przedsiębiorstwa faktoringowe i leasingowe. Spadły natomiast aktywa SKOK-ów i otwartych funduszy emerytalnych" - czytamy dalej.

Reklama

Aktywa banków komercyjnych wynosiły w ub.r. 1 790 mld zł, banków spółdzielczych i zrzeszających - 201,8 mld zł, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - 9,4 mld zł, zakładów ubezpieczeń - 192,9 mld zł, funduszy inwestycyjnych - 304,5 mld zł, otwartych funduszy emerytalnych - 154,8 mld zł, podmiotów maklerskich - 6,6 mld zł, podał bank centralny.

"W 2019 r. aktywa polskiego sektora bankowego wzrosły o 5,6 proc., tj. wolniej w porównaniu z nominalnym tempem wzrostu całej gospodarki i poprzednim rokiem (6 proc. r/r). W rezultacie relacja aktywów banków do produktu krajowego brutto (PKB) obniżyła się nieznacznie do 87,1 proc." - napisano także w raporcie.