Fitch wskazał, że RWN odzwierciedla ograniczoną przejrzystość co do zakresu i ram czasowych transakcji oraz niepewność co do potencjalnego wpływu na jednostkowy profil banku, biorąc pod uwagę, że po wycofaniu się z działalności detalicznej, Fitch zakłada, że Bank Handlowy będzie kontynuował działalność w zakresie bankowości instytucjonalnej w Polsce.

Fitch spodziewa się rozstrzygnięcia dot. RWN po ujawnieniu dalszych szczegółów dotyczących planu wyjścia oraz nowej struktury korporacyjnej będącej konsekwencją zmian.

"Potwierdzenie ratingów IDR Banku Handlowego oraz ratingów krajowych odzwierciedla pogląd Fitch, że wyjście z działalności detalicznej w Polsce nie ma istotnego wpływu na skłonność Citi do wspierania Banku Handlowego" - zaznaczono.

Reklama