Reklama

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 496 mln zł wobec 2 446 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 137 mln zł wobec 990 mln zł rok wcześniej.

"Silna poprawa wyniku odsetkowego o 3,7% q/q w wyniku wzrostu wolumenów kredytowych, wsparta również efektem większej liczby dni w kwartale" - podał bank w prezentacji.

Marża odsetkowa netto wyniosła 2,67% w III kw. wobec 2,75% rok wcześniej i 2,66% w II kw. br.

Bank podał, że w zakresie wyniku z opłat i prowizji wzrost w skali kwartału wyniósł 7,8% dzięki poprawie wszystkich podstawowych kategorii. Bank zanotował istotną kontrybucję do wzrostu z tytułu funduszy i działalności maklerskiej (+11,1% kw/kw) oraz sezonowo silnego wyniku z kart (+22,7% kw/kw) i wymiany walut (+7,2% kw/kw).

Wynik na działalności biznesowej wyniósł 3 632 mln zł w III kw. wobec 3 436 mln zł rok wcześniej i 3 461 mln zł kwartał wcześniej.

Koszty działania wyniosły 1 493 mln zł w III kw. wobec 1 359 mln zł rok wcześniej i 1 656 mln zł w II kw. br.

"Dynamika kosztów działania +3,4% q/q, poniżej dynamiki dochodów z działalności podstawowej (+5,0% q/q). Wzrost kosztów osobowych w efekcie podwyżki wynagrodzeń oraz zwiększeniu rezerw na bonusy. Kontynuacja optymalizacji sieci oraz zatrudnienia" - podano w prezentacji.

Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 39% w III kw. wobec 38,1% w II kw. i 38,6% w III kw. 2020 r.

Wynik z tytułu odpisów kredytowych i utraty wartości wyniósł 389 mln zł w III kw. wobec 312 mln zł kwartał wcześniej i 411 mln zł w III kw. 2020 r. Koszt ryzyka wyniósł 59 pb w III kw. wobec 50 pb kwartał wcześniej i 52 pb w w III kw. 2020.

Rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych wyniosły zero w III kw. br. wobec 345 mln zł w III kw. 2020 r.

PKO BP podał, że normalizacja kosztów ryzyka na poziomie 59 pb. jest zgodna z parametrami przyjętymi w strategii banku.

Aktywa razem banku wyniosły 403,52 mld zł na koniec III kw. 2021 r. wobec 376,97 mld zł na koniec 2020 r.

W I-III kw. 2021 r. bank miał 3 671 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 018 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego S.A. uzyskany w trzech kwartałach 2021 roku wyniósł 3 671 mln zł i był o 1 653 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie 2020 roku. Wzrost zysku netto był determinowany przez:

1) zmniejszenie o 1 345 mln zł wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości łącznie z kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych,

2) poprawę wyniku na działalności biznesowej , który osiągnął poziom 11 226 mln zł (wzrost o 498 mln zł r/r), głównie w efekcie wzrostu r/r wyniku z tytułu prowizji i opłat o 345 mln zł, wyniku z pozycji wymiany o 343 mln zł oraz wyniku z operacji finansowych o 117 mln zł, przy spadku wyniku z tytułu odsetek o 480 mln zł,

3) wzrost o 25 mln zł kosztów działania, głównie wzrostu kosztów świadczeń pracowniczych przy spadku kosztów regulacyjnych" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 3 526 mln zł wobec 1 797 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 18,97% na koniec września, a współczynnik kapitału Tier 1 wyniósł 17,76%.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)